Endeksler
           DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ          
                 KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)          
                                        
  Kanun Numarası    : 1309                         
  Kabul Tarihi     : 14/7/1970                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1970 Sayı: 13557            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2522           

  Madde 1 - Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tüzel kişiliği haiz bir 
"Devlet Opera ve Balesi" Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Devlet Opera ve Balesi  
bir genel müdür tarafından yönetilir.                      

  Madde 2 - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, lüzum ve imkan gördüğü  
diğer şehirlerde de, Milli Eğitim Bakanının onayı ile bir müdür yönetiminde   
Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri kurabilir.                 
  Genel Müdürlük ve müdürlükler bakanlığın onayı ile yurt içi, yurt dışı tur- 
neler tertip edebilir, milli ve milletlerarası festivaller düzenliyebilir.   

  Madde 3 - a) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bir Sanat Kurulu   
vardır. Bu Kurul Genel Müdür Başkanlığında Genel Müzik İşleri Yöneticisi, Baş- 
rejisör ve Bale Başkoreografı ile, iki senelik süre için Genel Müdürlükçe seçi- 
len bir sanatkardan teşekkül eder. Müdürlüklerde Müdürün Başkanlığında Müzik  
İşleri Yöneticisi, Başrejisör ve Bale Başkoreografı ile iki senelik süre için  
Müdürlükçe seçilen bir sanatkardan teşekkül eden bir Sanat Kurulu vardır. Bu  
Kurulun görevleri sanatla ilgili konularda Genel Müdüre ve Müdürlere yardımcı  
olmak, repertuvarın hazırlanmasında mütalaa vermektir.             
  b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bir teknik kurulu vardır. Bu  
kurul Genel Müdür veya yardımcısının Başkanlığında Genel Müzik İşleri Yönetici- 
si, Başkorrepetitör, Başrejisör, Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni,  
Sanat Teknik Müdürü, Başdekoratör ile iki yılda bir orkestra, koro, solo ve ba- 
le sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül eder. 
Müdürlüklerde de Müdür veya yardımcısının başkanlığında Müzik İşleri Yönetici- 
si, Başkorrepetitör, Başrejisör, Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni,  
Teknik İşleri Yöneticisi ve Başdekoratör ile iki yılda bir orkestra, koro, solo 
ve bale sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül 
eden bir Teknik Kurul mevcuttur. Teknik ku-                   
--------------------                              
(1) a - 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; 
    stajyer, mütehassıs hizmetli, sanatkar olarak çalışan personel hakkın- 
    da, 1327 sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanacak kendi kanunları yürür- 
    lüğe girinceye kadar 1309 sayılı Kanunun esasları dahilinde uygulama  
    yapılır.                                
  b - 17/7/1983 tarihli ve 59 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu mad- 
    desinin ek 1 inci maddesi uyarınca Kanunda geçen "Milli Eğitim Bakanı" 
    ifadeleri "Kültür ve Turizm Bakanı", "Milli Eğitim Bakanlığı" ifadeleri 
    de "Kültür ve Turizm Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rulların görevleri, Devlet Opera ve Balesine alınacak sanatkar uygulatıcı uzman 
memur ve uzman memurlarla stajiyerleri imtihan etmek, değerlendirmelerini yap- 
mak, bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt dışına göndermek, yurt içinde ka- 
bil olmıyacağı sıhhi kurul raporu ile tespit edilen Devlet Opera ve Balesi men- 
suplarının tedavilerini yurt dışında yaptırmak ve bu kanunla verilen sair işle- 
ri görmektir.                                  
  c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bir disiplin kurulu vardır.  
Disiplin Kurulu Genel Müdür veya yardımcısının başkanlığında Genel Müzik işleri 
Yöneticisi, Başrejisör, Başkoreograf, Bale Baş öğretmeni, Teknik Müdür, Hukuk  
Müşaviri ile iki yılda bir orkestra, koro, solo ve bale sanatçılarının kendi  
aralarından seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül eder. Müdürlük Disiplin kuru- 
lu da müdür veya yardımcısının başkanlığında Müzik İşleri Yöneticisi Başreji-  
sör, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, Teknik İşler yöneticisi ile Hukuk Müşavi- 
ri, iki yılda bir orkestra, koro, solo ve bale sanatçılarının kendi aralarından 
seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül eder.                   
                                        

  Madde 4 - a) Genel Müzik Yöneticisi (Başorkestra Şefi niteliğinde), orkest- 
ra şefleri ve yardımcıları, başrejisör, rejisörler ve yardımcıları, koro sanat- 
çıları, opera solistleri, orkestra sanatçıları, koro şefi ve yardımcıları, baş- 
koreograf, bale başöğretmeni koreograflar, kordöbale şefi ve yardımcıları, bale 
öğretmenleri, bale sanatkarları, kostüm kraatörleri, Sanat Teknik Müdürü, bale- 
notatörleri, dekoratörler, başdekoratör, şan pedagogları, başkorrepetitör Dev- 
let Opera ve Balesi sanatkar memurlarıdır.                   
  b) Repetitörler, korrepetitörler, başdromaturg ve dramaturglar, teknik mü- 
dür, başrealizatör, başışık uzmanı, başperukacı Orkestra Müdürü (Müzisyen),   
suflörler, lutiyeler, kondüvitler, bale piyanistleri Devlet Opera ve Balesi uy- 
gulatıcı uzman memurlarıdır.                          
  c) Işık uzmanları, perukacılar, realizatörler, sahne uzmanları, atelye şef- 
leri, butaforlar, kaşörler, kostümcüler, sahne marangozları, sahne demircileri, 
sahne makinistleri, kopistler, sahne müdürü ve yardımcıları, akortçular, desi- 
natörler, makyajcılar, aksesuvarcılar, sahne kunduracıları, saz tamir atelyesi 
şefi ve yardımcıları, opera yardımcı sınıf elemanları ile Teknik Kurul tarafın- 
dan görevlerinin özelliği belirtilecek ihtısası bulunan elemanlar da Devlet   
Opera ve Balesi uzman memurları adını alırlar.                 
                                        

  Madde 5 - Devlet Opera ve Balesinde:                    
  a) (Değişik: 17/3/1983-KHK-59/1 md.; Aynen kabul: 24/5/1983 - 2832/1 md.) 
Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine, yükseköğretim kurumla- 
rının birinden mezun, özel veya kamu kuruluşlarında veya bunların her ikisinde 
en az 15 yıl hizmet görmüş; opera, bale, müzik alanlarından birinde başarıla-  
rıyla tanınmış sanatçılar, bu alanlarda eserler veren besteci veya yazarlar,  
temayüz etmiş opera veya bale yönetmenleri ile, üniversitelerde bu sanat dalla- 
rının birinde görev yapan öğretim elemanları arasından, müşterek kararname ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre,   
  b) Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdürün teklifi üzerine Milli Eğitim Baka- 
nı; sair memur ve hizmetliler de Genel Müdür tarafından,            
  c) Yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanı tara- 
fından sözleşme ile,                              
  d) Yerli ve yabancı misafir sanatkarlar, geçici süreli sözleşme ile genel  
müdür tarafından görevlendirilirler.                      
  Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi de yapılışındaki usule  
tabidir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Diğer şehirlerde kurulacak Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde:
  a) Müdür, opera, bale ve müzik alanında başarıları ile tanınmış sanatkarlar 
arasından genel müdürün teklifi üzerine, Milli Eğitim Bakanı tarafından ve 3656 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre,                   
  b) Yabancı uzmanlar müdürün teklifi ve genel müdürün tasvibi ile Milli Eği- 
tim Bakanı tarafından sözleşme ile,                       
  c) Yerli ve yabancı misafir sanatkarlar geçici süreli sözleşme ile müdür  
tarafından,                                   
  d) Her çeşit memur ve hizmetliler müdür tarafından görevlendirilirler. Söz- 
leşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi de yapılışındaki usule tabidir. 
                                        

  Madde 7 - Devlet Konservatuvarı mezunları, stajiyer kadrolarına göre idari 
sözleşmeye tabi olmaksızın Devlet Opera ve Balesine alınırlar. Bunlar bir yıl  
süre ile stajiyer olarak çalıştırılırlar. Bu sürenin bitiminde teknik kurul ta- 
rafından sınava tabi tutularak başarı gösterenler kabiliyetlerine göre derece- 
lere ayrılarak sanatkarlığa alınırlar ve idari sözleşmeye bağlanırlar.     
  Sınav sonucunda başarı gösteremiyenler veya bunlardan teknik kurul kararı  
ile bir yıl daha staja tabi tutulmasına lüzum görülenler için ikinci yıl sonun- 
da, yeniden yapılacak sınavda başarı sağlıyamazlarsa görevden çıkarılırlar. Bun-
lardan mecburi hizmeti olanlar Milli Eğitim Bakanlığının uygun göreceği hizmet- 
lerde çalıştırılırlar.                             
  Stajiyerler, staj süresi içinde idari sözleşmeli sanatkarlara ait haklardan 
yararlanırlar ve yükümlülüklerden sorumlu olurlar.               
                                        

  Madde 8 - Devlet Opera ve Balesinde Devlet Konservatuvarı mezunları dışından
da sanatkar istihdam edilebilir. Bu gibi sanatkarlar, teknik kurul tarafından  
sınava tabi tutularak gösterecekleri başarı ve kabiliyet derecesine göre kurulca
tespit edilecek ücretlerle sanatkar olarak ve idari sözleşme ile hizmete alınır-
lar.                                      
  Memleketin, opera ve bale sahne hayatında öteden beri yüksek başarı ile ta- 
nınmış olanlar, teknik kurul kararı ile sınavsız olarak alınabilirler. Kendileri
ile idari sözleşme yapılır. Ücretleri yukardaki esaslara göre kurulca tespit  
edilir.                                     
                                        

  Madde 9 - Çalışmakta olan sanatkarların, uygulatıcı uzmanların ve uzman   
memurların müteakıp sözleşme devresinde alabilecekleri ücret miktarı, göstere- 
cekleri ehliyet ve başarıya göre sözleşmelerinin yenilenmesinde teknik kurulca 
tespit edilir ve kararlaştırılır.                        
  Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye teknik kurul yetkilidir. Ancak, bu indir-
me ve yükseltme emeklilikle kazanılan hakları ihlal edemez. Mukavelenin feshi  
halinde genel hükümler uygulanır.                        
                                        

  Madde 10 - Genel Müdürlükte genel müdürle, müdürlüklerde müdürle sanatkar- 
lar, uygulatıcı uzman memurlar ve sair sözleşmeli görevliler arasında yapılacak 
idari sözleşmeler noter huzurunda yapılmış sözleşmeler hükmündedir ve hiçbir  
harç, vergi ve resme tabi değildir.                       
                                        

  Madde 11 - Devlet Konservatuvarında parasız yatılı okuyanlardan Devlet Opera
ve Balesi sanatkarlığına alınan stajiyer ve sözleşmeli sanatkarların burada ge- 
çirdikleri süre mecburi hizmetlerine mahsubedilir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 - a) Devlet Opera ve Balesi sanatkarları, uygulatıcı uzman memurlar
ile uzman memurları ve stajiyerler tespit edilecek ehliyet ve iktidarları nazarı
itibara alınarak aşağıda gösterilen ücretlerle çalıştırılırlar.         
  Stajiyer ayda                          1 200 Tl. 
  Uzman memurlar ayda                  800 Tl. - 3 500 Tl. 
  Uygulatıcı uzman memurlar ayda           1 000 Tl. - 4 250 Tl. 
  Sanatkar memurlar ayda                1 500 Tl. - 5 500 Tl. 
  b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ile Opera ve Bale müdürlerine en yük-
sek sanatkar memur ücretine ilave olarak, Bakanlar Kurulunca tayin edilecek mik-
tarda idare ve temsil ödeneği verilir.                     
  c) Devlet Opera ve Balesi sanatkarları, içkili gazino ve benzeri yerlerde  
çalışamazlar. Aksi halde, genel müdürlük ve müdürlüklerce re'sen sözleşmeleri  
feshedilir.                                   

  Madde 13 - İki ayrı görevi aynı zamanda yapan sanatkarlara, ikinci görevi  
için ve bu görevin devamınca, almakta oldukları aylık ücretlerinin tutarını ve 
bir ayı geçmemek ve yılda bir defa olmak üzere teknik kurulca tespit edilecek  
miktarda ek ücret ödenebilir.                          

  Madde 14 - 6388 sayılı Kanun hükümleri, Devlet Opera ve Balesi sanatkarları,
uygulatıcı uzmanlar hakkında da uygulanır. Uzman memurlar aynı kanunun 3 üncü  
maddesi hariç diğer hükümlerinden faydalanırlar.                

  Madde 15 - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce ve Devlet Opera ve   
Balesi müdürlüklerince tertip edilecek yurt içi turne faaliyetlerine katılacak 
sanatkar memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla diğer görevli- 
lere ödenecek harcırah yevmiyeleri 75 lirayı geçmemek üzere her yıl teknik ku- 
rulca tespit edilir. Turnelerdeki ikamet yerleri genel müdürlükçe temin edilir 
ve parası da genel müdürlükçe ödenir. Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve  
hangi vasıtalar ile yapılacağı genel müdürlükçe tayin olunur. Harcırah yevmiye- 
lerinden herhangi bir kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil edilemez. Yurt  
dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve harcırahlar hakkında genel hükümler uy- 
gulanır. (1)                                  

  Madde 16 - a) Devlet Opera ve Balesi sanatkarlarını, diğer idari sözleşmeli 
memurlarını görgü ve bilgi ve ihtısaslarını artırmak maksadiyle yol parası ve  
almakta oldukları aylık ücretlerini müessese bütçesinden vermek suretiyle azami 
bir yıla kadar ve beş yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yabancı mem- 
leketlere göndermeye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri   
yetkilidir.                                   
  Bu hususlar için ilgili teknik kuruldan karar alınır.            
  Bu madde uyarınca kendilerine izin verilmiş olanların memuriyetleri ile buna
ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklı kalır.                
  b) Devlet Opera ve Balesi mensuplarının hastalık veya her türlü estetik cer-
rahi dahil, ameliyat ve müdahaleye maruz kalmaları halinde, lüzum ve zaruretlere
göre yurt içinde veya dışında muayene ve münferiden veya refakatta tedavi ettir-
meye gerekli ilaç, protez ve sair masrafları ile cenaze masraflarını yapmaya  
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri yetkilidir.       
  Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışında yapılması gerektiği takdirde  
bu konuda teknik kuruldan karar alınır.                     
-------------------                               
(1) 15 inci maddenin yurtiçi turne faaliyetlerine katılacaklara ödenecek harcı- 
  rah yevmiyelerinin tespitine ilişkin hükmü; 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayı-
  lı Kanunun 28 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı memleketlere gönderilen sanatkar ve  
diğer görevliler yurda dönüşlerinde yabancı memleketlerde kaldıkları sürenin bir
buçuk katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.                

  Madde 17 - Devlet Opera ve balesi mensupları, 7244, 263 ve 819 sayılı kanun-
larla tanınan haklardan yararlanırlar. İdari sözleşmeli memurlara ödenecek meb- 
lağ, idari sözleşmelerle belli edilen aylıklara ilave edilmek suretiyle hesapla-
nır.                                      

  Madde 18 - 657 sayılı Kanunla değerlendirme, sınav ve ödül kurullarına veri-
len görevler, teknik kurul tarafından ifa edilir.                

  Madde 19 - Sanatkarların, uygulatıcı uzman ve uzman memurların sözleşme,  
tedavi, ayrılış ölüm tazminatı, izin, yolluk, inceleme seyahati, disiplin işleri
ile opera ve balenin iç yönetim işleri ve 3 üncü maddede gösterilen kurulların 
çalışma esasları tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenir.              

  Madde 20 - Devlet Opera ve Balesinin gelirleri:               
  a) Genel Bütçenin Milli Eğitim Bakanlığı kısmının "Eğitim kurumları" gider- 
leri tertibinden ayrılan ödenek,                        
  b) Temsil ve konserlerden elde edilecek hasılat,              
  c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlar hasılatı,                
  d) Opera ve bale faaliyetinden yararlanan iller özel idareleri ile belediye-
lerince yapılabilecek bağışlar,                         
  e) Her türlü bağışlar ile diğer çeşitli gelirler,              
  f) Yurt içi ve yurt dışı festival gelirlerinden elde edilecek hasılattan  
ibarettir.                                   

  Madde 21 - (Değişik: 13/3/1990 - KHK - 409/2 md.)              
  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bütçesi her yıl Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Kültür Bakan- 
lığınca tasdik edilir.                             
  Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin bütçeleri müstakil olarak Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü üzerine müdürlüklerince hazırlanır ve Genel  
Müdürlüğün tasvibinden sonra Kültür Bakanlığınca tasdik edilir.         

  Madde 22 - (Değişik: 13/3/1990 - KHK - 409/3 md.)              
  Devlet Opera ve Balesinin, Kültür Bakanlığınca tasdik edilecek olan bütçesi 
ve buna dayanılarak yıl içinde yapılacak giderlere ve gelirlere ait evrak tetkik
ve vize edilmek üzere kesin hesap cetvelleriyle birlikte yıl sonundan itibaren 
en çok üç ay içinde Sayıştaya gönderilir.                    

  Madde 23 - Devlet Opera ve Balesi muamelatında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
Müessesenin alım ve satım muameleleri ile hesap usulleri Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanlıklarınca müştereken tespit olunacak esaslara göre yürütülür. Devlet Opera
ve Balesinin hasılatı ve muameleleri her türlü vergi, harç ve resimlerden muaf- 
tır.                                      

  Madde 24 - Devlete ait binalardan Devlet Opera ve Balesi için lüzum görülen-
ler Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca eşya ve tesis-
leri ile beraber bu müesseselere parasız olarak tahsis edilebilir.       

  Madde 25 - (Mülga: 19/6/1979 - 2252/11 md.)                 

  Madde 26 - 5441 ve 6629 sayılı kanunlarda opera ve baleye ilişkin hükümler 
kaldırılmıştır.                                 
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 27 - 274 ve 275 sayılı kanunların hükümleri Devlet Opera ve Balesi  
mensuplarına uygulanmaz.                            

  Ek Madde 1 - (Ek: 17/3/1983-KHK-59/2 md.; aynen kabul: 24/5/1983-2832/2 md.)
  Kanunda geçen Milli Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiş- 
tir.                                      

  Geçici Madde 1 - 5441 ve 6629 sayılı kanunlara göre faaliyette bulunan Dev- 
let Tiyatrosunun, Büyük Tiyatro binasındaki mobilya, mefruşat, gardrop, aksesu- 
var, dekor ve sair malzemesi arasından Devlet Opera ve Balesine devredilecek  
olanların listesi, Maliye Bakanlığınca seçilecek bir, Milli Eğitim Bakanlığından
Bakanlıkça seçilecek iki, tiyatro ve opera uzman ve idarecilerinden seçilecek  
üçer kişi olmak üzere dokuz kişiden ibaret bir heyet tarafından tespit ve tanzim
edilir.                                     
  Yapılacak bu tespite göre heyetçe hazırlanacak liste en geç altı ay içinde 
Milli Eğitim Bakanlığının tasvibine sunulur.                  

  Geçici Madde 2 - Devlet Opera ve Balesi sanatkarları ve mütehassıs hizmetli-
leri ile Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan sözleşmeler, 
bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile akde-
dilmiş sayılır.                                 

  Madde 28 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 29 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1309 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------ 
    Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi  Sayısı  Maddesi  
---------------------------------------------- --------- -------- --------- 
  Kaldırılan Hükümler                             

  MADDE 28 - 6245 sayılı Harcırah Kanunu-                  
nun 41 inci maddesi ile bu Kanuna bağlı (2)                   
sayılı cetvel; 25/4/1963 tarih ve 226 sayılı Kanun;               
22/6/1971 tarih ve 1416 sayılı, 13/1/1972 tarih ve               
1511 sayılı Harcırah Kanununa Ek Kanunlar; 1765                 
sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 13                 
üncü maddesi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu-                  
nunun geçici 5 inci maddesi; 1309 sayılı Devlet                 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hak-                  
kında Kanunun 15 inci ve 5441 sayılı Devlet Tiyat-               
rosu Kuruluşu Hakkında Kanuna 1310 sayılı Ka-                  
nunla eklenen Ek 2 nci maddelerinin "yurtiçi tur-                
ne faaliyetlerine katılacaklara ödenecek harcırah                
yevmiyesinin tespitine ilişkin" hükümleri      1/3/1982  2562   28  
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        1309 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN           
      MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
Kanun                             Yürürlüğe     
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi   
------ ------------------------------------------------- ------------------- 
2252             --                  27/6/1979  
2562             --                  1/3/1982  
2832   a) 59 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-                 
       meden aynen kabul edilen hükümleri,          22/3/1983  
                                  tarihinden  
                                 geçerli olmak 
                                 üzere yayımı 
                                  tarihinde, 
     b) Değiştirilen hükümleri ise              27/5/1983  
KHK/59             --                  22/3/1983