Endeksler
                                        
                                        
           ASKERİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLIKLARI              
               HAKKINDA KANUN (1)                 
                                        
  Kanun Numarası      : 128                       
  Kabul Tarihi       : 15/11/1960                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 19/11/1960 Sayı: 10659          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip:4 Cilt:1 Sayfa: 451           
                                        

  Madde 1 - Kara,Deniz,Hava Harb Okulları ile Üniversitelerin muhtelif fakül- 
telerinin ve yüksek okulların birinci sınıflarında Milli Savunma Bakanlığı he- 
sabına okuyan ögrencilere ve Yedek Subay Okulu öğrencilerine ayda 30 lira, daha 
yukarı sınıflarda okuyanlara ayda 40 lira harçlık verilir.           
                                        

  Madde 2 - Askeri lise ve muadili askeri okullar öğrencileri ile astsubay  
okulları öğrencilerine ayda 20 lira,askeri orta okul ve muadili askeri okullar 
ve astsubay hazırlama orta okulları öğrencilerine ayda 10 lira harclık verilir. 
                                        

  Madde 3 - Öğrenciler harçlığa okula kabulleri gününden itibaren müstehak  
olurlar.Harçlıklar,öğrenci okulu bitirip üst okula kaydedilinceye kadar veya  
okul ile ilişiği kesilinceye kadar ödenir.                   
  Hava değişimi,istirahat alanlarla hastanede veya izinli bulunanların veya  
disiplin cezası alanların harçlıkları kesilmez.                 
                                        

  Madde 4 - Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı hesabına  
burs verilmek suretiyle okutulan öğrenciler bu kanundan faydalanamazlar.    
                                        

  Madde 5 - Bu kanun gereğince ödenecek harçlıklar hiçbir vergi ve resme tabi 
tutulmaz ve borç için haczedilemez.                       
  Bu harclıklara, 4178 sayılı kanun gereğince verilen zam uygulanmaz.     
                                        

  Madde 6 - Bu kanuna aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.       
                                        

  Madde 7 - Bu kanun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe
girer.                                     
                                        

  Madde 8 - Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
----------------------------                          
(1) Bu Kanunun harçlık miktarları ile ilgili hükümleri 31/7/1970 tarih ve 1323 
  sayılı Kanunun 19/n maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, anılan Kanuna 
  konu harçlıklar 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde  
  yeniden düzenlenmiştir.