Endeksler
                                        
       BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası    : 1288                         
  Kabul Tarihi     : 20/5/1928                      
  Yayımlandığı R.Gazete:Tarih: 28/5/1928  Sayı: 900             
  Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 9 Sayfa: 610            
                                        

  Madde 1 - Devlet,vilayet,şehremaneti ve belediyeler gibi resmi devair ve  
müessesatın bilümum muamelatı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamların 
kullanılması mecburidir.                            
                                        
  İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelatta dahi tatbi-
kını en kolay mahallerden başlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar temine Hükü- 
met mezundur.                                  
                                        

  Madde 2 - Bu kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir.          
                                        

  Madde 3 - Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.