Endeksler
                                        
       TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA          
               DAİR KANUN (1)                  
                                        
                                        
      Kanun Numarası     : 1219                    
      Kabul Tarihi      : 11/4/1928                 
      Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 14/4/1928 Sayı: 863         
      Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 9 Sayfa: 126       
                                        
                  *                      
                 * *                      
     Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara  
           göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.        
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        
               BİRİNCİ FASIL                   
                Tabipler                    
                                        

   Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi     
surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp    
Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır.          
                                        

   Madde 2 - Yukarki maddede yazılı diplomanın muteber olması için diploma  
sahibinin 8 Teşrinisani 1339 tarih ve 369 numaralı kanun mucibince hizmeti   
mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekale- 
tince tasdik ve tescil edilmiş olması lazımdır. Tababet sanatını icra etmek   
istiyen askeri tabipler de diplomalarını tasdik ve tescil ettirirler. Ancak   
hizmeti mecburelerini ifa eyledikleri müddetçe diplomaları alıkonulan tabipler 
bu müddet zarfında dahi icrayı sanata mezundurlar.               
                                        

   Madde 3 - Yukarki maddelerde zikredilen tabip diplomasını ve fenni,    
cerrahi veya şuabatında ihtısas sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarifleri   
dairesinde vesaikı lazimeyi haiz olmıyan hiç bir kimse hiç bir ameliyei     
cerrahiye icra edemez. Cerrahii sağireye ait ameliyat her tabip yapabilir.   
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından açılan ve idare edilen    
mekteplerden mezun küçük sıhhiye memurları ve işbu mekteplere muadil tedrisat  
yapan mekteplerden mezun olup şa-                        
--------------------------                           
                                        
(1)  25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun 59. maddesiyle bu kanunun     
etıbba odaları hakkındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (EK- 19)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
hadetnameleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil    
edilenler talimatnamelerinde yazılı olanlara munhasır kalmak şartiyle küçük   
ameliyeleri yapabilirler. Evsaf ve şeraiti bu kanunla tesbit edilmiş olan    
sünnetçiler sünnet ameliyesini icra edebilirler.                
  (Ek: 27/12/1993 - 3954/1 md.)                        
  Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve  
erler de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı  
olmak üzere, küçük sıhhi işlemleri yapmaya yetkilidirler.            
  (Ek: 27/12/1993 - 3954/1 md.)                        
  Yukarıdaki fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Ba-
kanlığınca altı ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yö- 
netmelikte gösterilir.                             

  Madde 4 - (Değişik:7/6/1935-2764/1 md.)                   
  Yabancı memleketlerin tıp fakültelerinden izinli Türk hekimlerinin     
Türkiye'de hekimlik edebilmeleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve 
Üniversite Tıb Fakültesi Profesörler Meclisinden seçilmiş bir jüri heyeti tara- 
fından hüviyetlerine bakıldıktan sonra diplomalarının Türkiye Tıp Fakültesi   
ders programının ve öğrenim süresinin aynı veya benzeri bir fakülteden bütün  
sınaç devreleri geçirilerek alınıp alınmamış olduğu araştırılır. Bu şartlarda  
alınmış olduğu anlaşılan diplomalar kabul edilip Sağlık ve Sosyal Yardım    
Bakanlığınca onaylanarak kütüğe geçirilir ve iyelerinin sanat yapmalarına izin 
verilir. Bu şartlara uygun olarak alınmamış diplomaların iyeleri Tıp Fakültesi 
Profesörleri Meclisince seçilmiş bir jüri heyeti karşısında Sağlık ve Sosyal  
Yardım Bakanlığından gönderilecek bir işyar da bulunduğu halde teori ve     
pratikten bir sınaç geçirilir. Bu sınacın şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve   
Kültür Bakanlıkları tarafından beraberce kararlaştırılır. Ancak Türkiye Tıb   
Fakültesi öğretim süresine ve ders programlarına göre okumamış olanlar     
eksiklerini tamamlamak üzere Tıb Fakültesinde okuduktan ve staj gördükten sonra 
sınaca girerler. Sınacları başaranların sanat yapmalarına usulüne göre izin   
verilir.                                    

  Madde 5 - Hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane        
tesis eylemek suretiyle sanatını icra eylemek istiyen her tabip hasta kabulüne 
başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma tarih
ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ile mevcut ise ihtısas   
vesikalarını mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeğe ve muayenehanenin 
nakli halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur.   

 

 
  Madde 6 - Bir mahalde sanatını icra eden mukayyet bir tabip o mahalli    
terkeylediği veya her hangi bir sebep ile olursa olsun muayenehanesini set ile 
icrayı sanattan sarfı nazar ettiği takdirde en az yirmi dört saat evvel evvelce 
kaydedilmiş olduğu sıhhiye dairesine müracaatla kaydına işaret ettirir.     

  Madde 7 - Münhasıran veya kısmen Türk memur ve müstahdem kullanılan     
müessesatı umumiye ve hususiye ile Türk hastaları da tedavi eden her hangi bir 
müessesei hayriye ve sıhhiyede istihdam edilecek tabiplerin birinci ve ikinci  
maddelerde gösterilen vasıfları haiz olması şarttır. Yetmiş yedinci maddede   
zikredilen ecnebi tabipler bu hükümden müstesnadır.               

  Madde 8 - Türkiye'de icrayı tababet için bu kanunda gösterilen vasıfları  
haiz olanlar umumi surette hastalıkları tedavi hakkını haizdirler. Ancak her  
hangi bir şubei tababette müstemirren mütehassıs olmak ve o unvanı ilan edebil- 
mek için Türkiye Tıp Fakültesinden veya Sıhhıye Vekaletince kabul ve ilan edi- 
lecek müessesattan verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane ve- 
ya laboratuvarından verilip Türkiye Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtısas 
vesikasını haiz olmalıdır.                           

  Madde 9 - İhtısas vesikalarının sureti ahzi ve bu hususta mer'i olması   
lazım gelen kavait işbu kanunun tarihi meriyetinden sonra Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekaletince tanzim edilecek bir nizamname ile tayin olunur.      
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Usul ve nizamına tevfikan müdderis, muallim ve emsali sıfat-   
ları iktisap etmemiş veya sekizinci maddede zikredilen vesikaları istihsal   
eylememiş bir tabibin tıp tedris ve talimine ve ihtısasa mütaallik unvanları  
kullanması ve bunları veya hakikata tevafuk etmiyen sair sıfatları her hangi  
şekil ve suretle ilan etmesi memnudur.