Endeksler
                                        
                                        
                                        
       MÜBADELEYE GAYRİ TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ           
            GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN               
                                        
                                        
  Kanun Numarası     :1217                        
  Kabul Tarihi      :1/4/1928                      
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :4/4/1928 Sayı: 855              
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 9 Sayfa: 125           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
                                        
  Bu kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre     
            düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                 *                       
                * *                       

   Madde 1 - Yunan Hükümetiyle aktedilen 1 Kanunuevvel 1926 tarihli itilafna-
me mucibince Devlete intikal eylemiş olan emvali gayrimenkuleyi müsavi şerait ve
nispet dahilinde aynen veya bedelen hak sahiplerine vermeğe Hükümet mezundur.  
                                        

   Madde 2  - Birinci madde mucibince verilecek ayin veya bedelin şerait ve 
nispeti İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit olunur.            
                                        
                                        

   Madde 3  - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.             
                                        

   Madde 4  - Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri memurdur.