Endeksler
                                        
           1969 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası    : 1216                         
  Kabul Tarihi     : 29/1/1970                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 6/2/1970 Sayı: 13419            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 461            
                                        

  Madde 1 - Hasılı 1969 bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında  
kullanılmak üzere, 600 milyon liraya kadar 1969 kalkınma istikrazı adı ile uzun 
vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.               

  Madde 2 - Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hamiline yazılı tahvil 
ihraç olunur.                                  
  Bu istikrazın yıllık faiz nispeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müd- 
deti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur.        

  Madde 3 - Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıl- 
dıkları müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulun- 
dukları takdirde kur'a çekmek suretiyle yapılır.                

  Madde 4 - Bu tahviller ihraç tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe erken  
ödemeye tabi tutulamaz, tespit edilen esaslar değiştirilemez. Bu tarihten sonra 
keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilan edilmek suretiyle herhangi bir faiz vadesinde 
tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken öde- 
me yapılabilir, veya bu tahvillere uygulanacak esaslar değiştirilebilir.    

  Madde 5 - Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bun- 
ların kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilan ve istikraza ilişkin 
diğer işlemler, istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden  
muaftır.                                    

  Madde 6 - Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel ve katma   
bütçe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve  
bunlara bağlı müesseseler ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları artırma 
eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden kabul   
olunur.                                     
  Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vade- 
si gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tahviller 
Hazinece satılmış ve satılacak olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde dahi  
başabaş kabul olunur.                              

  Madde 7 - Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza et- 
tiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lazımgeldiği tarihten 
itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.             
  Madda 8 - Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç giderle- 
ri, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.            
  Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlanacak  
afiş, pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.  

  Madde 9 - Bu kanunun akdine izin verildiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve 
diğer giderlerini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
borç ödemeleri bölümüne konulur.                        

  Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.