Endeksler
          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU (1) (2)      
                                        
  Kanun Numarası    : 1211                         
  Kabul Tarihi     : 14/1/1970                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 26/1/1970 Sayı: 13409             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 419             
                                        
              KISIM - I                      
       Kuruluş, Temel Görev ve Yetkiler, Sermaye             
  Kuruluş ve unvan:                              

  Madde 1 -(Değişik:21/4/1994-3985/1md.)                   
       Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanun- 
da yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere "Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka- 
sı" unvanı altında anonim şirket olarak bir banka kurulmuştur.         
  Banka,bu Kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.
  Bu Kanunda,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Banka" olarak ifade edilmiş- 
tir.                                      
  Merkez ve şubeler:                             

  Madde 2 - Bankanın merkezi Ankara'dadır.                  
  Banka, Banka Meclisinin karariyle banknot matbaası kurabilir ve memleketin 
gerekli görülen şehirlerinde şubeler açabilir. Aynı suretle, içerde ve dışarda 
muhabirler temin edebilir.                           
  Bankanın bu husustaki kararları Başbakanlığa bildirilir.          
  Banka, keza Banka Meclisinin kararı ve Başbakanlığın muvafakatiyle yabancı 
memleketlerde temsilcilikler kurabilir.                     
  Üyelikler ve iştirakler:                          

  Madde 3 - Banka, merkez bankalarının katıldığı Milletlerarası mali, İktisa- 
di ve mesleki teşekküllere Banka Meclisinin karariyle üye olabilir ve Hükümetin 
muvafakatiyle bu gibi teşekküllere hissedar olarak katılabilir.         
  Temel görev ve yetkiler:                          

  Madde 4 - (Değişik: 3/11/1983-KHK-92/1 md.; Aynen kabul: 6/12/1984-3098/1  
md.)                                      
  I - (Değişik: 28/5/1986 - 3291/1 md.) Bankanın temel görevleri bu Kanun hü- 
kümlerine göre ve ekonomik gelişmeye yardım etmek amacıyla;           
------------------                               
(1) Bu Kanunda adı geçen "Maliye Bakanı" ve "Maliye Bakanlığı" ifadeleri    
  6/12/1984 tarih ve 3098 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle "Başbakan" ve   
  "Başbakanlık" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.          
(2) Bu Kanunla Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanına verilmiş olan her türlü  
  görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan   
  doğruya Başbakana, Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine   
  Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve   
  4059 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) (Değişik: 28/5/1986-3291/1 md.) Para ve kredi politikasını, kalkınma   
planları ve yıllık programlar gözönünde bulundurularak ekonominin gereklerine  
göre ve fiyat istikrarını sağlayacak bir tarzda yürütmek;            
  b) Hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerini korumak amaçlarıy- 
la, gerekli tedbirleri almak;                          
  c) Milli paranın hacim ve tedavülünü, bu Kanun gereğince düzenlemek;    
  d) Bankalara kredi verme işlerini bu Kanunda belirtilen esas ve sınırlar  
içinde yürütmek;                                
  e) Para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla açık piyasa  
işlemleri yapmak;                                
  f) Mevduat vade ve türleri ile mevduatta vade müddetlerini ve bunların yü- 
rürlük zamanlarını tayin etmek;                         
  g) Milli para ile altın ve yabancı paralar arasındaki muadeleti Hükümetçe  
belirlenecek esaslar dairesinde tayin etmek;                  
  h) İlgili mevzuat ve Hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde altın ve dö- 
viz rezervlerini, ülke ekonomik menfaatlerine uygun şekilde yönetmek;      
  ı) Hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde borsada döviz ve kıymetli ma-  
denler üzerinde işlem yapmak;                          
  j) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu idare ve temsil etmektir.        
  Banka özellikle, bu Kanun hükümlerine göre, Hükümetin mali ve ekonomik mü- 
şavirlik, mali ajanlık ve haznedarlık görevlerini ifa eder.           
                                        
  II - Bankanın temel yetkileri:                       
  a) Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir.       
  b) (Değişik: 28/5/1986-3291/1 md.) Banka, para-kredi konularında karar alma 
ve bu Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Hükümete öneride bulunma 
yetkisini haizdir.                               
  c) Banka, kendi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, iskonto ve faiz oranla- 
rını, Hükümetçe izlenen ekonomik politikaları da gözönünde bulundurarak tespit 
eder.                                      
  d) (Ek: 28/5/1986-3291/1 md.) Banka, meri mevzuatla kendisine verilen yetki 
ve görev alanına giren hususlara ilişkin yapmış olduğu her türlü düzenlemelere 
bankaların uygun hareket edip etmediklerini denetleme yetkisini haizdir.    
                                        
  III- Bankanın başlıca müşavirlik görevleri:                 
  a) (Değişik: 28/5/1986-3291/1 md.) Hükümete, gerektiğinde, para ve krediye 
ilişkin tedbirlerin alınması hususunda bu Kanunla kendisine verilen yetkiler  
çerçevesinde görüş vermek,                           
  b) Bankalar Kanununun uygulanması ile veya genel olarak bankacılık ve kredi 
mevzuları ile ilgili hususlarda Hükümetçe istenecek istişari mütalaaları verir. 
  c) Bankalar ve diğer mali kurumlarla ilgili kuruluş izinleri ve bunlardan, 
tasfiyeleri hususunda karar alma yetkisi Hükümete ait olanların tasfiyeleri   
hakkında karara varılmadan önce, Bankanın mütalaası alınır.           
  Banka bu Kanunla kendisine verilen yetkileri kendi sorumluluğu altında müs- 
takil olarak kullanır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bankanın sermayesi, hisse senetleri:                    

  Madde 5 - Bankanın sermayesi 25 000 000 lira olup, her biri yüz liralık 250 
000 hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye, Hükümetin tasvibiyle artırılabilir. Hisse 
senetlerinin itibari kıymetleri 100,200,500,1000,5000 ve 10000 liralıktır. (1) 
  Hisse senetlerinin nev'i:                          

 

 
  Madde 6 - Bankanın hisse senetleri nama yazılıdır.             
  Hisse senetlerinin sınıfları:                        
  Maddde 7 - Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) sınıflarına ayrılmıştır.  
  (A) Sınıfı hisse senetleri:                         

  Madde 8 - (A) sınıfı hisse senetlerinin her biri en az 100 hisseliktir. Bu 
sınıf hisse senetleri münhasıran Hazineye ait olup, sermayenin yüzde ellibirin- 
den aşağı düşemez.                               
  (B) Sınıfı hisse senetleri:                         

  Madde 9 - (B) sınıfı hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan milli  
bankalara tahsis edilmiştir.                          
  (C) Sınıfı hisse senetleri:                         

  Madde 10 - Hisse senetlerinden en çok 15000 adedi, (C) sınıfı hisse senedi 
olarak, milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere tah- 
sis edilmiştir.                                 
  (D) Sınıfı hisse senetleri:                         

  Madde 11 - (D) sınıfı hisse senetleri Türk Ticaret müesseselerine ve Türk  
vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edilmiştir.         
  Hisse senetlerinde sınıf değişikliği: