Endeksler
                                        
          TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BÖLGE          
          BİRLİKLERİYLE TÜRKİYE TÜTÜN TARIM SATIŞ           
           KOOPERATİFLERİ GENEL BİRLİĞİ KANUNU            
                                        
  Kabul Numarası    : 1196                         
  Kabul Tarihi     : 25/12/1969                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 6/1/1970 Sayı: 13392             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa:352            
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkında 2834 sayılı Ka- 
nunla bu kanun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının mütalaa- 
sı alınmak suretiyle, Ticaret, Tarım, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştere- 
ken hazırlanacak anasözleşmelere istinaden tütün yetiştiren bölgelerde tütün  
ekicilerinin iştiraki ile tütün tarım satış kooperatifleri, bölge birlikleri ve 
Türk tütüncülüğünün mevzu ve meselelerini bölgeler arasında işbirliği temin et- 
mek suretiyle incelemek, tütün alım - satımının nizam içinde cereyanını sağla- 
mak, tütüncülüğün kalkındırılması ve teşkilatın takviyesi için gerekli tedbiri 
almak, birlikler ve kooperatiflerce tatbik edilecek kararlar ittihaz etmek ga- 
yesiyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği kurulur.     
  Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliğinin kuruluşu, organ- 
ları, vazife ve salahiyetleri, işleyiş ve gelirleri anasözleşmede gösterilir.  
  Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği hakkında, 2834 sayı- 
lı Kanunun birlikler hakkındaki hükümleri uygulanır.              
                                        
  Paraların devri ve ortaklık:                        

  Madde 2 - Milli Korunma Kanununa istinaden muhtelif Koordinasyon Heyeti ka- 
rarlarına ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütünleri satış bedellerinden topla- 
nan paraların devir tarihine kadar tahakkuk edecek faizleriyle birlikte Tekel  
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından müştereken   
tespit edilecek isimli liste ve miktarlara göre Tütün Tarım Satış Kooperatifle- 
rine ortak olan ekicilerin taahhüt edecekleri sermayeye tekabül eden kısmı koo- 
peratife giriş sermayesi olarak tefrik edildikten sonra bakiyesi sahipleri na- 
mına ayrı bir hesaba kaydedilir. Bu bakiyeler mecmuu Kooperatiflerce iştirak  
sermayesi olarak bölge birliklerine devrolunur.                 
  Tütün tarım satış kooperatifleri ortakları ancak 10 sene ortaklık yapmak ve 
taahhüt ettikleri ortaklık payının tamamını ödemek şartiyle ortaklıktan çıkma  
hakkını haizdirler.                               
  Yıllık faaliyet neticesinde hasıl olacak safi müspet fiyat farklarından ne 
miktarının birlik iştirak sermayesine tahsis olunacağı anasözleşmede gösteri-  
lir.                                      
                                        
  Ortak olmayanların hakları:                         

  Madde 3 - Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine ortak olarak girmiyen 
ekicilere ait paralar, bölge birliklerinde alakadarlar namına açılacak hesap  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lara devredilir. Bu şahıslar bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren  
on yıl zarfında bölgelerindeki kooperatiflere ortak oldukları takdirde paraları 
hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur.                   
  Bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren geçecek 10 yıllık müddet  
içinde, ortak olmak isteğinde bulunmıyanların paraları, bu müddet zarfında ta- 
lep te bulunmak kaydiyle ancak 10 senelik müddetin hitamında kendilerine veya  
varislerine ödenir. Bu 10 senelik müddet içinde kooperatiflere veya bölge bir- 
liklerine her ne suretle olursa olsun müracaat etmeyen tütün ekicileri veya va- 
rislerinin paraları bu müddetin sonunda bölge birlikleri yedek akçe hesaplarına 
geçirilir.                                   
                                        
  Avans:                                   

  Madde 4 - Tütün tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, ortaklarının Tür- 
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından veya tarım kredi kooperatiflerinden sağla- 
dıkları kredileri, 3437 sayılı Kanunun 55 inci maddesine istinaden verilen   
avansları ekim sahalarını ve mahsul durumlarını nazarı itibara almak şartiyle  
kendilerine nakit ve ayın olarak verebilirler.                 
                                        
  Sigorta:                                  

  Madde 5 - Tütün satış kooperatifleri ve birlikleri anasözleşmelerinde yer  
alacak esaslar dahilinde kuruluş amaçlarına uygun kuruluşlara ortak olabilir  
veya ortaklıklar kurabilir.                           
  Banka ve sigorta şirketlerine iştirak edebilir veya kurabilir sigorta acen- 
talığı yapabilir.                                
                                        
  Yedek akçe:                                 

  Madde 6 - Tütün mevzuunda kurulacak müesseseye ihtiyat akçesi olarak 768  
sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle tahsis edilmiş ve T.C. Ziraat Bankasına  
yatırılmış olan para, devir tarihine kadar tahakkuk eden faizleriyle birlikte, 
bu kanuna göre kurulacak kooperatiflerin iştirak sermayeleri nispetinde bölge  
birliklerine taksim edilerek bu birliklerin yedek akçe hesaplarına kaydolunur. 
                                        
  Tütün satış merkezleri:                           

  Madde 7 - Tütün satış merkezleri bölge birlikleri tarafından doğruca, ica- 
bı halinde ortaklıklar teşkil edilerek kurulur.                 
  Bölgeler dahilinde satış merkezlerinin nerelerde kurulacağı bölge birlikle- 
rinin teklifi ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Ticaret, Tarım, Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan olunur.           
  Tütün satışlarının bu merkezlerde açık artırma ile yapılması mecburidir.  
  Tütün satış merkezlerinde yapılmayan alım - satımlar muteber değildir.   
  Bölge birlikleri, ikinci madde gereğince tütün tarım satış kooperatifleri  
tarafından devredilen paraların % 25 ini tütün satış merkezleri kurulması ve iş-
işletilmesi için kullanılır.                          
  Tütün satış merkezlerinin kuruluş, işleyiş şekil ve şartları ile personeli- 
nin haiz olacağı vasıflar, vazife ve salahiyetleri ve yapılacak hizmetlerin ne- 
vileri, ihtilafların hakem veya sair yollarla halli şekilleri hazırlanacak tü- 
zükte gösterilir.                                
  Bu hizmetler için alınacak ücret ve aidat tarifeleri her yıl bölge birlik- 
lerinin teklifi, Genel Birliğin muvafakati ile tespit ve Ticaret Bakanlığınca  
tasdik olunur.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Memurların geçici olarak görevlendirilmesi:                 

  Madde 8 - 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müesseselerin memur- 
larından - önceden bu daire ve müesseselerin muvafakati alınmak şartiyle - koo- 
peratif, bölge birlikleri ve Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel   
Birliğinde kendilerine vazife verilenler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 yılı tecavüz etmemek üzere kurumlarınca asli görevlerinden ücretsiz 
izinli sayılırlar. Bu memurların yeni görevlerinde geçecek hizmetleri terfi ve 
emeklilik bakımından mensup oldukları daire ve müesseselerde geçmiş sayılır ve 
5434 sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına verilmesi gereken 
kesenek ve karşılıkları kendileriyle mezkür kooperatif ve birlikler tarafından 
ödenir.                                     

  Madde 9 - 5628 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.           

  Geçici Madde 1 - (1196 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Kanunun 7 nci maddesinde adı geçen tütün satış merkezlerinin kurulması için 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek olan ilk Devlet Bütçe- 
sinden, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri emrine yüz milyon 
lira yardım yapılır.                              

  Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.