Endeksler
                                        
                                        
          İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KURULMASI          
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası       : 118                      
  Kabul Tarihi        : 27/10/1960                  
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 2/11/1960 Sayı: 10644         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 434        
                                        
                     *                   
                    * *                   
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara      
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                     *                   
                    * *                   
  Tesis ve gayesi:                              

  Madde 1 - Aşağıdaki gayelere tahsis edilmek üzere "İhracatı Geliştirme Fonu"
adiyle bir fon tesis olunmuştur:                        
  a) Memleketimizin zirai ve sınai mahsul ve mamulleri ile tabii kaynakların- 
dan istihsal olunan maddeleri dünya piyasalarında tanıtmak ve bulunacak yeni pi-
yasaların şartlarını tesbit ederek bunları istihsal bölgelerine duyurmak,    
  b) Dünya piyasa hareketlerini yakından takip ederek ilgilileri zamanında ha-
berdar etmek,                                  
  c) Devamlı ihraç imkanları bulunan mallarımızın istihsallerini artırmak ça- 
relerini araştırmak,                              
  d) Ham madde veya yarı mamul şekilde ihracı mütat olan mallarımızın imalat 
safhalarını uzatmak suretiyle milli emeği kıymetlendirmek imkanlarını araştır- 
mak,                                      
  e) Bakanlıkların ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile Odalar Birliğinin ihracat 
ile ilgili faaliyetlerini tanzim ve bu faaliyetler neticelerini bir arada topla-
yıp umumun istifadesine arzetmek,                        
  f) Devlet daire ve müesseseleri ve mesleki teşekküller tarafından talep edi-
lecek yukarıdaki mevzular ile ilgili etüdleri yapmak,              
  Fon, Ticaret Bakanının murakabesi altında "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi"
adı altında kurulacak bir teşkilat tarafından idare olunur.           
  Tesisin idare organları:                          

  Madde 2 - İhracatı Geliştirme fonunun idare organları idare kurulu ile Umumi
Katiptir.                                    
  İdare Kurulu, Ticaret Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığı altında aynı Bakan- 
lık Dış Ticaret Dairesi Reisi, İç Ticaret Umum Müdürü ve Standardizasyon Müdürü 
ile Dışişleri,Maliye,Gümrük ve Tekel,Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının ve ihracat-
çı birliklerinin temsilcilerinden ve tarım satış kooperatifleri birliklerinin  
keza kendi aralarından seçecekleri bir mümessil ve Odalar Birliği Genel Sekrete-
rinden terekküp eder.İdare Kurulu tesisin umumi sevk ve idaresinden mesuldür.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Dış Ticaret Dairesi Reisi tesisin umumi katibidir.Umumi katip, etüd merkezi 
servislerinin şefi olup sevk ve idareden dolayı İdare Kuruluna karşı mesuldür. 
  Tesis idare organlarının vazife ve yetkileri ve kararlarının Ticaret Bakanı 
tarafından murakabesi usulü bir nizamname ile tayin olunur.           
  Fonun kaynakları, bütçesi, masraf ve muhasebe usulleri:           

  Madde 3 - İhracatı geliştirme fonunun gelirleri (...) (1) ve ihracatçı bir- 
liklerinin masraf bütçelerinin % 5 ini aşmamak üzere,tesis İdare Kurulunca tes- 
bit ve Ticaret Bakanı tarafından tasvip olunacak iştirak hisseleri ile yardım- 
lardan, Etüd merkezinin mukaveleye müstenit hizmet bedellerinden terekküp eder. 
  Fonun gider bütçeleri,mali yıl itibariyle İdare Kurulu tarafından tanzim  
olunur;Ticaret Bakanının tasdiki ile tekemmül eder.               
  Fonun gider ve hesap usulleri ve mali murakabe şekli Ticaret ve Maliye Ba- 
kanlıklarınca müştereken tanzim olunacak bir talimatname ile düzenlenir.    
  Müteferrik hükümler:                            

  Madde 4 - Ticaret Bakanlığı teşkilatında mevcut fon mevzuu ile ilgili kad- 
rolar İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine intikal eder. Fon tahsisatından, daimi 
memur ve müstahdem tayin edilemez. Bu tahsisattan ödenecek mukaveleli memur ve 
müstahdem ücretleri (Ecnebi uzmanlara ödenecekler hariç) tutarı bütçe tahsisatı-
nın % 30 unu geçemez.                              

  Madde 5 - İdare kurulunun memur olan ve olmayan üyelerine beher toplantı gü-
nü için ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.            

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
----------                                   
(1) Bu aradaki; Ticaret ve Sanayi Odalarının ve Odalar Birliğinin ibaresi    
  24/6/1995 tarih ve 557 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi  
  ile metinden çıkarılmıştır.