Endeksler
                                        
                                        
                                        
             TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1177                         
  Kabul Tarihi     : 9/5/1969                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/5/1969 Sayı: 13210             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 2093            
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
                 BÖLÜM - I                   
              Tütüne Ait Genel Hüküm               
                                        

  Madde 1 - Tütün tarımı ve yaprak tütün ticareti, bu kanunun hükümleri dai- 
resinde serbesttir.                               
                                        
  A) Tütün tarımı:                              
  Tütün ekicileri:                              

  Madde 2 - Tütün tarımı yapmak için medeni hakları kullanma yeterliğini ta- 
şımak şarttır. Ancak, Devlet memurları memuriyetleri çevresi içinde doğrudan  
doğruya veya başkaları aracılığı ile tütün tarımı yapamazlar.          
                                        
  Tütün dikim alanları:                            

  Madde 3 - Tütün tarımı serbest olan ilçeler bu kanuna bağlı (1) numaralı  
cetvelde gösterilmiştir.                            
  Tütün tarımı serbest olan ilçelerin geçici 1 inci madde gereğince tespit  
edilecek tütün üretim alanlarının dışında, tütün tarımı yasaktır.        
  İdari teşkilatta yapılacak değişiklikler, üretim alanlarının değiştirilme- 
sini gerektirmez.                                
                                        
  Tütün üretiminin düzenlenmesi:                       

  Madde 4 - (Değişik: 13/3/1981 - 2427/1 md.)                 
  Tütün üretiminin memleket iktisadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebil- 
mesi ve tütünlerin kalitelerinin iyileştirilmesi için, üretim alanlarını ve bu 
alanlardaki üretim miktarlarını azaltacak her türlü tedbiri almaya ve bu ted-  
birleri kısmen veya tamamen kaldırmaya Bakanlıklararası Tütün Kurulu yetkili-  
dir.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tütün ekiminin geçici olarak yasaklanması:                 

  Madde 5 - Hastalık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle ürünün niteliği bo- 
zulan alanlarda Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlıklararası Tütün Kuru- 
lunun karariyle tütün ekimi geçici olarak yasak edilebilir.           
                                        
  Tütün tarımı yasağının kaldırılması:                    

 

 
  Madde 6 - Bu kanunun 3 üncü ve geçici 1 inci maddeleri gereğince tütün ta- 
rımı yasak edilmiş olan yerlerde, yasağı doğuran şartların giderilmiş olması  
gerekçesiyle tütün tarımı için yapılan başvurmalar üzerine, Tarım Bakanlığı ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken, 3 sene müddetle ekim denemesi- 
ne izin verilebilir.                              
  Bu denemelerin Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tespit olunacak so- 
nuçlarına göre tütün tarımına izin verilebilir.                 
  Bu şekilde tütün tarımına izin verilen yerler, bu kanuna ekli (1) numaralı 
cetvele ithal olunurlar.                            
                                        
  Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar heyetleri tarafından bildirilmesi:  

  Madde 7 - (Değişik: 13/3/1981 - 2427/2 md.)                 
  Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi gereğince 
konacak sürekli veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlenmesi ve kalitesi- 
nin iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerden mahalle ve köy ihtiyar heyetleri 
ve mahalli Tarım Teşkilatı, Tekel idarelerince haberdar edilir.         
  İhtiyar heyetleri yukarıdaki fıkraya aykırı olarak yapılan tütün tarımını o 
yerin Tekel İdaresine,bulunmayan yerlerde mülkiye amirliğine bildirmekle yüküm- 
lüdür.                                     
                                        
  Tütün tohumu:                                

  Madde 8 -                                  
  a) Yurt dışına tütün tohumu ve fidesi çıkarmak,               
  b) Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarının ortak izni olmadan yurda tütün 
tohumu ve fidesi sokmak,                            
  c) Bir yere mahsus olan tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşit- 
lere ayrılmış olan yerlere ekmek, dikmek veya ekim ve dikim amaciyle taşımak,  
  Yasaktır.                                  
  Yabancı memleketler fen kuruluşları tarafından bilimsel araştırmalar için  
istek halinde, karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı yıl içinde en 
çok 10 grama kadar tohum gönderilmesi Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarının 
ortak iznine bağlıdır.                             
                                        
  Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin tespit ve değiştiril- 
mesi:                                      

  Madde 9 - Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitleri bu kanunun yü- 
rürlüğe girmesini takibeden iki yıl içinde iç ve dış pazar ihtiyaç ve istekleri 
ile tarımsal zorunluklar göz önünde tutularak Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakan-  
lıklarınca müştereken tespit olunur ve lüzumunda aynı esaslara göre değiştiri- 
lir.                                      
  Bu tespit ve değiştirme Bakanlıklararası Tütün Kurulu karariyle yürürlüğe  
girer.                                     
                                        
  Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi:                 

  Madde 10 - a) 9 uncu maddeye göre tespit olunan tütün çeşitleri, Gümrük ve 
Tekel ve Tarım Bakanlıklarının araştırma ve ıslah organları tarafından ıslah ve 
tohumları üretilerek ihtiyaç oranında ekicilere parasız dağıtılır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) (a) fıkrasındaki organlar tarafından kurulacak örnek fideliklerden elde 
edilen fideler ve aynı suretle ekicilere parasız verilir.            
                                        
  Tütün köklerinin sökülüp yok edilmesi: