Endeksler
                                        
                                        
         MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE         
                                        
             KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN (1)           
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1173                         
  Kabul Tarihi     : 5/5/1969                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 17/5/1969 Sayı: 13201             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 2045           
                                        
          Milletlerarası temas, müzakere, akit yetkisi        
                                        

  Madde 1 - 1. Milletlerarası Hukuk ve Anayasa gereğince Cumhurbaşkanının ve 
Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydiyle, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı dev- 
letlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullar-
la, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakıp bentler ve maddeler 
hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliy-
le, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı dev- 
letler ve milletlerarası kurullarla Anayasa'nın 65 inci maddesi anlamındaki mil-
letlerarası andlaşmaları da, yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde aynı 
Bakanlık eliyle yapılır.                            
  Statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli bir bakanlık veya merci vası-
tasiyle muamelatta bulunacağı belirtilen milletlerarası kurullarla, bunların  
temsilcilikleri, temsilcileri ve sair mercileriyle yapılacak temaslar, müzakere-
ler ve milletlerarası andlaşmalar, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlık-
larla işbirliği dahilinde, sorumlu bakanlık veya merci eliyle yapılır.     
  2. Bakanlar Kurulu, bir kararname ile, yabancı devletler nezdinde büyükelçi-
lik veya elçilik açmaya veya akredite etmeye, bir yabancı devlet büyükelçilik  
veya elçiliğini milletlerarası hukuk kurullarına göre Türkiye Cumhuriyetinin hak
ve menfaatlerini korumakla görevlendirmeye ve milletlerarası kurullar nezdinde 
büyükelçilik veya elçilik seviyesinde daimi temsilcilik kurmaya veya bir büyük- 
elçilik veya elçiliği daimi temsilcilikle görevlendirmeye yetkilidir. Bu fıkrada
yazılı temsilciliklere "Diplomatik temsilcilikler" denilir. Diplomatik temsilci-
likler Dışişleri Bakanlığına bağlıdırlar. Bunlar, bütün yazışmalarını bu Bakan-
lıkla yaparlar.                                 
  3. Dışişleri Bakanlığı, yabancı devletler ülkelerinde başkonsolosluk, konso-
losluk, fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklar açmaya ve büyükelçilik ve 
elçiliklere konsolosluk görevleri vermeye yetkilidir. Bu fıkrada yazılı temsil- 
ciliklere "Konsolosluk heyetleri" denilir. Konsolosluk heyetleri, ülkesinde bu- 
lundukları Devlet nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil eden büyükelçilik veya 
elçiliğe bağlıdırlar. Bunlar, yazışmalarını,Dışişleri Bakanlığı ile ve bu Bakan-
lıkça tespit edilecek hallerde, sözü geçen bakanlığa bilgi vermek şartiyle diğer
bakanlıklarla yaparlar. Konsolosluk heyetleri, bağlı bulundukları büyükelçilik 
veya elçiliğe, faaliyetleri ve yazışma-                     
-------------------------------------                      
(1) 13/12/1983 tarih ve 189 sayılı KHK'nin 20 nci maddesi gereğince; 1173 sayılı
  Kanunun mezkür KHK ile düzenlenmeyen konulara ve Milletlerarası kuruluşlarla
  ilişkilerin yürütülmesine ait hükümleri saklıdır.              
  Saklı tutulan hükümler hariç 1173 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunların  
  mezkür KHK'ye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ları hakkında bilgi verirler ve büyükelçilik veya elçiliğin gözetimi altında bu-
lunurlar.                                    
  4. Büyükelçilik ve elçilikler ile başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdinde 
özel kanunlarda belirtilen bakanlıkların ihtisas alanına giren konularda görev 
yapmak üzere, müşavirlik, ataşelik, öğrenci müfettişliği, turizm ve tanıtma bü- 
rosu ve diğer bir unvanla memurluk kurulması, bu özel kanunlarda belirtilen şe- 
kilde olur.                                   
  Kanunda veya daimi temsilciliği kuran kararnamede belirtilmesi halinde mil- 
letlerarası kurullar nezdindeki daimi temsilciliklerde Dışişleri Bakanlığı dı- 
şındaki bakanlıkların ihtisas alanlarını ilgilendiren görevleri yerine getirmek 
üzere, daimi temsilci yardımcısı, müşavir ve ataşeler, diğer memurlar ve bunla- 
rın yardımcıları, kendi bakanlıklarına ait dış teşkilat kadrolarından atanırlar.
Daimi temsilci yardımcılığına yapılacak atamalar, Bakanlar Kurulu Kararnamesi  
ile; bu fıkrada söz konusu diğer atamalar ise, özel kanunda gösterilen şekilde 
olur. Bu fıkrada yazılı daimi temsilci yardımcıları ikinci derecede iseler ken- 
dilerine birinci sınıf ortaelçi, üçüncü derecede iseler ikinci sınıf ortaelçi  
unvanı, bu görevlerinin devam süresince verilebilir.              
  Yukarıdaki fıkralarda yazılı daimi temsilci yardımcısı, müşavir, ataşe, öğ- 
renci müfettişi, turizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve diğer memurlar, nezdinde 
bulundukları diplomatik temsilcilik veya-özel kanunun öngördüğü hallerde-konso- 
losluk heyeti şefine bağlıdırlar ve onun bilgisi altında ait oldukları bakanlık-
larla kendi yetki ve görev alanlarına giren işlerle ilgili olarak yazışma yetki-
sine sahiptirler.                                
  13 Haziran 1952 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 14 Kanunusa-
ni 1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekaleti Teşkilatı Kanununa eklenen 1  
inci ek maddenin son fıkrası hükmü saklıdır.                  
  5. Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Ka- 
rarnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen temsilciler veya temsilci
heyetleri başkanları, Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda Hükümetin emir
ve talimatını Dışişleri Bakanlığı kanaliyle alırlar. Bunlar,ihtisasa dair husus-
larda ilgili bakanlıklardan, Dışişleri Bakanlığı kanalı ile talimat alabilirler.
  Yukardaki fıkrada yazılı temsilciler ile temsilci heyetleri başkan ve üyele-
ri, işin ihtisas ve diğer gerekleri dikkate alınarak, Dışişleri Bakanlığı men- 
suplarından veya bu bakanlık mensupları dışından, ezcümle genel ve katma bütçeli
diğer organ, bakanlık, daire ve kuruluşların, mahalli idarelerin, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin, özel kanunla veya özel kanuna dayanılarak kurulmuş banka ve ku-
ruluşların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu yararına ça-
lışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış  
olanların mensuplarından da olabilir.                      
  Bu bentte bahis konusu temsilci heyeti başkanı Dışişleri Bakanlığı mensupla-
rından biri değilse, bu heyette Dışişleri Bakanlığından her halde bir görevli  
bulunur.                                    
  Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti ticari bir müzakere için görevlendi- 
rilmişse, bu heyetin başkanlığının Ticaret Bakanlığı mensuplarından biri tara- 
fından deruhde edilmemiş olması takdirinde, bu heyette Ticaret Bakanlığından her
halde bir görevli bulunur.                           
  Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti mali konularla da görevli ise, bu he-
yetin başkanlığının Maliye Bakanlığı mensuplarından biri tarafından deruhte   
edilmemiş olması takdirinde, bu heyette Maliye Bakanlığından her halde bir gö- 
revli bulunur.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6. Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve kuruluşların, mahalli idarele- 
rin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş olan bankaların, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan dernekler- 
den özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olanların,yabancı 
Devlet büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, fahri başkonsolosluk 
ve fahri konsoloslukları ve sair misyonları ile ve milletlerarası kurullar tem- 
silcilikleri ve misyonları ile ve bunlara bağlı müşavirlik, ataşelik, büro ve  
sair mercilerle temasları, milletlerarası hukuk kurallarına ve usullerine uygun 
olarak yapılır. Bu temaslardan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir.       
  Yukardaki fıkrada yazılı bakanlık, daire, kuruluş, idare, teşebbüs, banka  
ve derneklerin dış temaslar için Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip  
olmaksızın resmi görevle veya 1 inci bendde yazılı andlaşmalar dışında kalan  
sözleşmeleri Türk Devleti adına yapmak üzere Türkiye dışına çıkacak mensupları, 
Türkiye dışına çıkmadan önce Dışişleri Bakanlığı ile temas ederler; dışardaki  
görevleri süresince en yakın Türk diplomatik temsilciliği veya konsolosluk he- 
yeti ile irtibatlarını muhafaza ederler; ve bu gibi dış temasların cereyanı ve 
sonucu hakkında Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir.              
  7. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OCDE) nezdindeki Türkiye Daimi 
Delegeliği ile Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşmasına (GATT) ilişkin  
temas ve münasebetleri yürüten Türk Heyeti, Dışişleri Bakanlığına bağlanmışlar- 
dır.                                      
  İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OCDE) nezdindeki daimi temsilci-  
liğe, Avrupa Ekonomik Camiası (CEE) nezdindeki daimi temsilciliğe ve Birleşmiş 
Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilciliğe, Bakanlar Kurulu Karar-  
namesiyle yapılacak atanmalarda, atanma için teklif, Dışişleri, Maliye ve Tica- 
ret Bakanlıklarının mutabakatı ile yapılır.                   
  Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar, yukarda yazılı daimi temsilci-  
liklere, kendi görev ve yetki alanlarına giren hususlarda Dışişleri Bakanlığı  
kanalı ile talimat verebilirler.                        
                                        
  Dış iktisadi münasebetlerin yürütülmesinde ahenk ve işbirliği        

  Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti'nin milletlerarası iktisadi münasebetleriyle 
veya bu münasebetlerin belli alanlarıyla ilgili dış temas ve müzakerelerde Hü- 
kümetin dış politikası ve yürürlükteki kalkınma planına uygun olarak takibi ge- 
rekli hedeflerin tesbiti konusunda bakanlıklararası koordinasyon komite veya  
komiteleri,Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kurulabilir.Bu komite veya komiteler, 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle verilebilecek diğer koordinasyon görevlerini de 
yerine getirirler.                               
  Bu komitede veya komitelerde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Dışiş- 
leri, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ve Bakanlar Kurulu kararnamesinde gösteri- 
lebilecek diğer bakanlıkların temsilcileri bulunurlar. Komite veya komiteler,  
gerekliyse, diğer Bakanlıklardan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından temsilci davet edebilirler.     
                                        
  Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki memurların diplomatik temsilcilik  
şefliğine atanmaları                              

  Madde 3 - Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki memurlardan Büyükelçilik, 
Elçilik veya Daimi Temsilcilik görevine atamalar, Dışişleri Bakanlığı meslek  
memurları kadrolarından yapılır. Ancak, bu memurlar, mensup oldukları Bakanlık, 
daire, idare, teşebbüs, kuruluş veya kurumdaki bütün müktesep haklarını muhafa- 
za ederler; sadece, aylık ve kıdem tazminatlarını ve aylıklarına bağlı diğer  
istihkaklarını yeni geçtikleri Dışişleri Bakanlığı kadrolarından alırlar. Bu  
memurların atan-                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dıkları dış görevin sona ermesiyle birlikte, bunlar, mensup oldukları bakanlık, 
daire, idare, teşebbüs, kuruluş veya kurumdaki kadrolarına, dış görev sırasında 
kazandıkları haklarla dönerler.                         
  25 Mayıs 1955 tarihli ve 6577 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 19 Mayıs  
1928 tarihli ve 1281 sayılı kanun hükümleri saklıdır.              
                                        
  Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbir-  
liği Teşkilatı Genel Sekreterliğinin görevleri (1)               

  Madde 4 - 1. Maliye Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 29 Mayıs  
1936 tarihli ve 2996 sayılı Kanunun 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı kanunla 
değiştirilmiş olan 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:     
                                        
  "Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Ge- 
nel Sekreterliği: Hazine muamelelerini yapmak; Hazine mevcutlarını nemalandır- 
mak; Hazine'nin doğrudan doğruya iştirakı bulunan müessese ve teşekküllerde   
hissedarlık sıfatının icabettirdiği muameleleri yapmak; Hazine esham ve tahvi- 
lat cüzdanını ve Hazinece muhafazası icabeden kıymetli ayınları muhafaza ve   
idare etmek; her türlü iç ve dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, ihraç,  
tediye, itfa ve kayıt işleri ile, bu işlerin gerektirdiği ve milletlerarası ku- 
rul ve kuruluşlarla kamu borçlanmasına müncer olacak müzakerat ve muhaberatı  
yürütmek, sağlanan kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki - dış yar-  
dımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve andlaşmala- 
rın tatbikatına ilişkin olarak memleket dahilinde yapılacak bilümum temas, mü- 
zakere ve gerekli işlemleri ifa etmek; Devletçe verilen kefalet, taviz ve yapı- 
lan ikrazata müteallik muameleleri ifa etmek; Devletin yabancı memleketlerdeki 
bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak; darphane, Devlet Yatırım Bankası, Menkul  
Kıymetler ve Kambiyo Borsası ile Hazinenin münasebetlerini tanzim ve idare et- 
mek; bunların muamelelerini murakabe etmek; kambiyo kontroluna ait esasları ha- 
zırlamak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve tayin veya teşkil edeceği di- 
ğer merciler vasıtasiyle tatbikatını tanzim ve idare etmek; 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği görevleri yapmak; Petrol 
Kanununun vergi mevzuları dışında Maliye Bakanlığına verdiği vazifeleri ifa et- 
mek; yıllık programlarda belirtilen esaslar dahilinde tediye muvazenesi,mevduat 
ve tasarrufun teşvik ve tanzimi,uzun,orta ve kısa vadeli kredilerle ilgili po- 
litikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte icra etmek; milli pa- 
ranın tedavül ve istikrarını, Devletin para siyasetini tanzim etmek; yıllık   
programlarda belirtilen esaslar dahilinde para - kredi politikasını Türkiye   
Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte yürütmek; iç ve dış mali ve iktisadi ha- 
reketleri takip etmek; Bankalar Kanunu Tatbikatını takip ve bankaları murakabe 
etmek; yıllık programlarda belirtilen esaslara uygun olarak İktisadi Devlet Te- 
şekküllerinin finansman programlarının tatbikatını takip etmek ve bu finansman 
programlarının kalkınma planı ve yıllık programlarda belirtilen hedeflere uygun 
olarak icrası için gereken tedbirleri almak; döner sermayelerin ve hususi büt- 
çelerin umumi muvazene ile nakit durumu ve para politikası bakımından ahengini 
sağlamak; 28 Temmuz 1967 tarih ve 933 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre teş- 
kil edilen fonların yıllık programlarda belirtilen esaslara uygun olarak aracı 
kuruluşlara intikalini sağlamak ve geri ödenmelerini takibetmek; dış memleket- 
lerdeki büyükelçilikler, elçilikler, başkonsolosluklar ve konsolosluklar nez-  
dinde iktisat ve maliye müşavirlik ve ataşelikleri tesis etmek; yabancı devlet- 
ler ve milletlerarası kurullar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle mali 
ve iktisadi konularda milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas-  
yonu hakkındaki kanunun 1 inci maddesinde tasrih olunan şekil ve şümulde temas 
ve müzakerelerde bulunmak, görevleri ile ödevlidir.               
-----------------                                
(1) Bu madde ile Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanına verilmiş olan her türlü 
  görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan   
  doğruya Başbakana, Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine   
  Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve   
  4059 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı kanun ve 21 Mart 1964 tarihli ve 440 sa- 
yılı kanun ile 28 Temmuz 1967 tarihli ve 933 sayılı kanun hükümleri saklıdır." 
  2. Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı  
Genel Sekreterliği,gerektiği hallerde,1 inci fıkradaki görevlerinin ifası sıra- 
sında genel ve katma bütçeli idarelerle, İktisadi Devlet Teşekkülü ve benzeri  
kuruluşlara ve bankalara mensup memur ve hizmetlileri,bu memur ve hizmetlilerin 
mensup oldukları idare, teşekkül, kuruluş ve bankalardaki özlük hakları devam  
etmek ve maaş ve ücretlerini oralardan almak kaydiyle, geçici bir müddet için  
istihdam edebilir.                               
  3. 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maliye Bakanlığına ait kısmında yazılı "Dış temsilcilikler" kadroları kaldırıl- 
mış ve yerlerine ek (1) sayılı cetvelde yazılı yurt dışı görev kadroları eklen- 
miştir.                                     
  Dışişleri Bakanlığı için eklenen kadrolar                  

  Madde 5 - 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna ek (1) sayılı cet- 
velin Dışişleri Bakanlığı kısmına, ek (2) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiş- 
tir.                                      
  Özel kanunu gereğince diplomatik temsilcilikler ve konsolosluk heyetleri  
nezdinde 1 inci maddenin 4 üncü bendinde yazılı Müşavir, Ataşe ve diğer memur- 
ları bulundurmak yetkisine sahip olmıyan bakanlıkların memurları gerekli görül- 
düğü takdirde, Dışişleri Bakanlığı kadrolarına nakil suretiyle diplomatik tem- 
silcilikler ve konsolosluk heyetleri nezdine atanabilirler. Bu takdirde çıka-  
rılması gereken kararname bir ortak kararname ise, bu kararname Dışişleri Baka- 
nınca da imzalanır. Bu atanmaların yapılabileceği kadrolar ek (3) sayılı cet-  
velde gösterilmiş olup, bunlar 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna ek 
(1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına eklenmiştir.          
  Ticaret Bakanlığiyle ilgili olarak yeniden yürürlüğe konulan hükümler; kad- 
rolar                                      

  Madde 6 - 1. Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Vazifelerine dair 27 Mayıs  
1939 tarihli ve 3614 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 Temmuz 1960 tarihli ve  
13 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce yürürlükte olan metni yeniden yürürlüğe 
konulmuştur. Ancak, 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunun yürürlüğe girme- 
sinden sonra yürürlüğe girmiş olan kanunlarla yapılmış yürürlükteki sair deği- 
şiklikler saklıdır.                               
  2. 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığına ait kısmına, ek (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen- 
miştir.                                     
  Dış aylıklar                                

  Madde 7 - Ek (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerdeki kadrolardan dış gö- 
revlere atanan memurların aylıkları, 21 Şubat 1963 tarihli ve 212 sayılı kanun- 
la değiştirilmiş 28 Temmuz 1946 tarihli ve 4991 sayılı kanuna göre ödenir.   
  Değiştirilen hüküm                             

  Madde 8 - (Bu madde 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 4 üncü     
maddesinin değiştirilmesine dair olup, ilgili kanundaki yerine işlenmiştir.)  
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 9 - 8 Temmuz 1948 tarihli ve 5250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son 
fıkrası, 31 Mayıs 1949 tarihli ve 5412 sayılı Milletlerarası İktisadi İşbirliği 
Teşkilatı hakkındaki Kanun ve 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı kanunun 11 ila 
13 üncü maddeleri dışındaki hükümleri ile yukardaki maddeler hükümlerine aykırı 
bütün genel ve özel hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Geçici hükümler                               

  Geçici Madde 1 - 30 Ocak 1963 tarihli ve 395 sayılı kanunla 30 Haziran 1939 
tarihli ve 3656 sayılı kanunun Maliye Bakanlığı kısmına eklenmiş olup işbu ka- 
nunun 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi hükmü ile kaldırılan dış görev kadrolarını 
işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işgal etmekte bulunan Maliye Bakanlığı  
memurları işbu kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi hükmü ile verilen yeni  
kadrolara,Ticaret Bakanlığı memurları işbu kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci bendi 
ile verilen yeni kadrolara ve Dışişleri, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları dışın- 
daki bakanlıkların memurları da işbu kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası  
ile verilen yeni kadrolara, bulundukları kadrolar ve almakta oldukları aylıkla- 
rı ile ve yeni unvanları ile nakledilmiş sayılarak yeniden atanmalarına lüzum  
olmadan; ve bunlardan işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici görev, has- 
talık, idari veya nizami mezuniyet gibi kanuni sebeplerle görevleri başında bu- 
lunmıyanlar için işe başlama kaydı aranmaksızın, kendilerinin istihdamlarına ve 
almakta oldukları aylıklarının verilmesine devam olunur.            
  2. İşbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce diğer bakanlıklarla,bu bakanlık- 
lara bağlı dış temsilcilik ve misyonlar tarafından yürütülen dış temaslara,   
milletlerarası andlaşma müzakerelerine ve akdine dair evrak ve belgelerden,işbu 
kanunla Dışişleri Bakanlığına devredilen görevlerle ilgili olanlar Dışişleri  
Bakanlığına veya bu bakanlıkça gösterilecek diplomatik temsilciliklere devrolu- 
nacaktır.                                    
  Yürürlük                                  

  Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 11 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               EK (1) SAYILI CETVEL                
         Maliye Bakanlığı yurt dışı görev kadroları          
                                        
                                        
 D.             Görevin çeşidi            Adet  Aylık 
-------  ----------------------------------------------------  ------- ------ 
 2    Daimi Temsilci Yardımcısı                 2  1 750 
 3    Daimi Temsilci Yardımcısı                 2  1 500 
 3    Maliye ve İktisat Başmüşaviri               3  1 500 
 4    Maliye Müşaviri                      3  1 250 
 4    İktisat Müşaviri                      3  1 250 
 5    Maliye Müşaviri                      8  1 100 
 5    İktisat Müşaviri                      8  1 100 
 6    Maliye Müşaviri                      3   950 
 6    İktisat Müşaviri                      3   950 
 7    Maliye Ataşesi                      14   800 
 8    Maliye Ataşesi                       7   700 
 9    Maliye Ataşesi Yardımcısı                 7   600 
 11    İdari Memur                        2   450 
                                        
                                        
               EK (2) SAYILI CETVEL                
    Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurları Kadrolarına eklenen kadrolar    
                                        
 1    Büyükelçi                         2  2 000 
 2    Birinci Sınıf Ortaelçi                  12  1 750 
                                        
                                        
               EK (3) SAYILI CETVEL (1)              
   Dışişleri Bakanlığı Kadrolarına eklenen müşavirlik ve ataşelik kadroları  
                                        
 5    Teknik Müşavir                       6  1 100 
 7    Teknik Ataşe                        6   950 
                                        
                                        
               EK (4) SAYILI CETVEL                
 D.              Görevin çeşidi           Sayı  Aylık 
------  ------------------------------------------------------- ------ ------ 
     Ticaret Bakanlığı yurt dışı görev kadrolarına eklenen kadrolar    
                                        
 2    Daimi Temsilci Yardımcısı                 1  1 750 
 3    Daimi Temsilci Yardımcısı                 1  1 500 
 4    Ticaret Müşaviri                      1  1 250 
 5    Ticaret Müşaviri                      3  1 100 
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------                              
  (1) Ek (3) sayılı cetveldeki 1100 lira aylıklı 6 adet beşinci derece teknik 
müşavir kadrolarının sayısı 23/5/1970 tarih ve 1263 sayılı kanun ile 10'a çıka- 
rılmış ve 800 lira aylıklı 6 adet 7. derece Teknik Ataşe kadrolarının sayısı  
4'e indirilmiştir.