Endeksler
             MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN (1)

                                        
   Kanun Numarası    : 1160                       
   Kabul Tarihi     : 25/6/1927                     
   Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 1/8/1927 Sayı: 647             
   Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 8 Sayfa: 997            
                 *                       
                * *                       
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyati"nın Kanunlara göre      
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                 *                       
                 * *                      

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sigorta muamelatiyle iştigal eyle- 
yen bilumum milli ve ecnebi sigorta şirketlerince akdedilen her nevi sigorta  
miktarlarından kanunu mahsusuna tevfikan mükerrer sigortaya tabi tutulması mec- 
buri addedilen aksamının mükerrer sigortasını kısmen veya tamamen inhisar altına
almağa ve bu maksatla bir mükerrer sigorta sandığı tesisine Hükümet mezundur.  

  Madde 2 - Birinci madde mucibince mükerrer sigorta inhisarı kısmen tesis  
edildiği takdirde sigorta miktarlarından inhisara tabi tutulacak kısımdan müta- 
bakisi için de şeraiti mütesaviye tahtında mükerrer sigorta sandığının hakkı  
rüçhanı haiz olmasına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.        

  Madde 3 - Mükerrer sigorta inhisarı tesisi halinde mükerrer sigorta tarife- 
leri Hükümetçe musaddak esas sigorta tarifelerini tecavüz etmemek üzere tayin ve
gerek bu tarifelerin gerek mükerrer sigorta şeraitinin Türkiye'de ifayı muamele
eden bilcümle sigorta şirketleri hakkında seyyanen tatbiki temin olunur.    

  Madde 4 - Mükerrer sigorta inhisarının tesis ve işletilmesi İcra Vekilleri  
Heyeti karariyle yirmi beş seneyi tecavüz etmemek ve hisse senetlerinin laakal 
yüzde altmışı tamamen Türklere muhtas ve nama muharrer olmak suretiyle, iştiga- 
latı munhasıran mükerrer sigorta muamelatı icra etmek olan ve tamamiyle tediye 
edilmiş laakal bir milyon lira sermayesi bulunan,bir Türk anonim şirketine dev- 
redilebilir.                                  
---------------------------                           
(1) Bu Kanunla Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı- 
  ğına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki,  
  sorumluluk,hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana, 
  Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine
  Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 8 inci  
  maddesi ile hükme bağlanmıştır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Bilümum sigorta envaından hangilerinin inhisara tabi tutulabi-  
ceği ve hangilerinin daimi veya muvakkat bir müddet için serbest bırakılacağı  
İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.                  
                                        

  Madde 6 - Sigorta şirketleri mükerrer sigorta inhisarının vaz'ına Hükümet- 
çe karar verildiği takdirde bu kararın ilanı tarihinde mevcut bilumum mükerrer 
sigorta mukavelenamelerini kararın ilanını takip eden dört ay zarfında mükerrer 
sigorta sandığına ihbara mecburdurlar. Bu mukavelenameler mütaallik oldukları  
esas sigorta mukavelenamelarinin inkızasına kadar muteber kalır. İhbar edilmiyen
veya muvazaalı oldukları sabit olan mükerrer sigorta mukavelenameleri keenlemye-
kün addolunur.                                 
                                        

  Madde 7 - Mükerrer sigorta sandığı memaliki ecnabiyede akdedilen sigorta-  
lardan mükerrer sigorta kabul edebileceği gibi uhdesinde bulunan mükerrer sigor-
talardan lüzum gördüğü miktarını diğer mükerrer sigorta şirketlerine dahi devre-
debilir.                                    
                                        

  Madde 8 - İşbu kanunun şeraiti tatbikiyesi ile mükerrer sigorta muamela-  
tından dolayı sigorta şirketleri üzerinde icra edilecek murakabe usulleri Maliye
ve Ticaret Vekaletlerince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak  
bir talimatname ile tayin olunur.                        
                                        

  Madde 9 - Bu kanun ahkamına mugayir hareket edenlerden her defası için   
yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayi nakdi alınır ve bir sene zarfında üç  
defa cazayi nakdiye mahküm olan sigorta şirketleri Maliye ve Ticaret Vekaletleri
karariyle muvakkat veya daimi olarak Türkiye'de icrayı muameleden menolunabilir.
                                        

  Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 11 - Bu kanunun ahkamını icraya Adliye ve Maliye ve Ticaret Vekilleri 
memurdurlar.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               884-1                       
                                        
     1160 SAYlLI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
 Kanun                         Yürürlüğe        
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi      
------- --------------------------------------------------------------     
KHK/508           ----            16/09/1993       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                884-2