Endeksler
                                        
                                        
                                        
          KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDiYE MUAMELATINI        
          İHBAR EDENLERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN         
                                        
                                        
    Kanun Numarası    : 1156                      
                                        
    Kabul Tarihi     : 25/6/1927                    
                                        
    Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:19/7/1927 Sayı:637            
                                        
    Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt:8 Sayfa:995           
                                        
                                        

  Madde 1 - Usulüne tevfikan tahakkuk ettirilerek tediye olunan veya tediye  
emrine raptedilip de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir  
masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi olduğunu ihbar edenlere   
ihbarlarının sübutu halinde istirdat veya tevkif olunacak meblağın yüzde yir-  
misine kadar miktarı ikramiye olarak verilir.                  
                                        

  Madde 2 - Birinci madde mucibince verilecek ikramiyeler Maliye Vekaleti   
bütçesinde açılacak rakamsız bir faslı mahsusa tahsisat kaydedilerek tesviye  
olunur.                                     
                                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun ahkamını icraya Maliye Vekili memurdur.