Endeksler
                                        
           BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ           
              İDARELERİ HAKKINDA KANUN               
                                        
   Kanun Numarası    : 1151                        
   Kabul Tarihi     : 25/6/1927                     
   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/7/1927 Sayı:638             
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3 Cilt: 8 Sayfa: 983           
                                        

  Madde 1- İmroz ve bozcaadaları mahalli anasırdan mürekkep teşkilatı hu-   
susiyeye tabi ve Çanakkale Vilayetine merbut birer nahiyedir.          

  Madde 2- Bu nahiyelerde intizamın temini için istihdam edilecek memur,   
yerli ahaliden tayin olunur.                          

  Madde 3- Adanın menafii umuma ait mahalli işlerini tedvir ile mükellef bir 
"nahiye meclisi" bulunur; nahiye müdürünün riyaseti altında on azadan terekküp 
eder. Meclis iki sene için müntahaptır. Ada ahalisinden olup Teşkilatı Esasiye 
Kanununa tevfikan müntehiplik için lazım gelen evsafı haiz olanlar bu meclise  
aza intihap ederler. Ve mebusluk evsafını cami bulunanlar da nahiye meclisine  
aza intihap olunabilirler.                           

  Madde 4- Meclis her sene nahiyenin senei atiye bütçesini ve senei sabıka  
hesabı katisini tetkik ve müzakere etmek üzere Kanunusani ve Ağustos ay-    
larında iki defa azami birer ay müddet ve nahiye müdürünün daveti ile içtimaatı 
adiyesini akdeder. Hükümeti merkeziye veya nahiye müdürü lüzum gördüğü anda   
nahiye meclisi fevkalade olarak içtimaa davet olunabilir.            

  Madde 5- İdarei umumiyei vilayet kanuniyle vilayet meclisi umumilerine   
mevdu vazaif, Bozcaada ve İmroz nahiyelerinde nahiye meclislerine tevdi edil- 
miştir.                                     

  Madde 6- Mecmuu, ada idarei mahalliyesi varidatının yüzde birini tecavüz  
etmemek şartiyle reis ve azaya beher içtima için meclisce takdir olunacak hakkı 
huzur verilir.                                 

  Madde 7- Meclisin mukarreratı kanuna mugayir veya vazife ve salahiyeti   
kanuniye haricinde olarak ittihaz edilmiş olduğu takdirde re'sen veya bu karar- 
lardan şikayet edenlerin tahriri müracaatı üzerine mukarreratı vakıa, Çanakkale 
Vilayeti İdare Heyetinin mütalaası alınarak, Dahiliye Vekaletince her zaman   
iptal olunabilir. Meclis mukarreratının ada menafi mahalliyesine mugayeretinden 
dolayı - ittihazı karar tarihinden on beş gün zarfında - itiraza nahiye müdürü 
salahiyettardır. Bu takdirde müzakere zabıtnameleri ile karar metni, nahiye   
müdürünün itiraznamesi Çanakkale Vilayetine gönderilir ve vilayet idare heye-  
tince bir karara raptolunur.                          

  Madde 8- Meclis, muayyen olan zaman ve mekan haricinde içtima veya işbu   
kanunile tayin edilmiş vazifeleri ifadan imtina eylediği takdirde, bir ay    
zarfında yeniden intihap icra olunmak üzere, meclisi feshe Dahiliye Vekili   
salahiyettardır.                                

   Madde 9- Kavanini muhtelife ile vilayat idarei hususiyelerine ve belediye- 
ye tevdi ve tahsis edilmiş olan varidat, bu iki adanın hususi bütçelerine müte- 
rettip varidatı mahalliyeyi teşkil eder.                    
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Varidatı mahalliyeye ait tarife ve miktar ve nispetleri tanzim ve tayin   
hususunda meclisi umumi ve meclisi belediyelere raci olan vazife ve salahiyetler
bu iki adada nahiye meclislerine tevdi edilmiştir.               

  Madde 10- Birinci maddede muharrer hidemat ve vazaifi mahalliyenin ifasına 
müteferri masraflar ile mahalli idareye müterettip hidematı ve müessesatta   
ifayı vazife eden memur ve müstahdemlerin maaş, tahsisatı fevkalade ve ücret-  
leri, bu iki adanın hususi bütçelerine ithali muktazi masarifi mahalliyeyi   
teşkil eder.                                  

  Madde 11- Adaların nahiye meclislerince tetkik ve müzakere edilen bütçe   
ve hesabı katiler, Çanakkale Vilayeti idare heyetinin mütalaası alınarak,    
Dahiliye Vekaletinin tasdikı ile iktisabı katiyet eder. Münakale, tahsisatı   
munzamma ve fevkalade suretleriyle bütçede vukua getirilecek tadilat aynı    
eşkali kanuniyeye tabidir.                           

  Madde 12- Nahiye müdürü, adanın hususi bütçesinin amiri ita ve malmemuru  
muhasibi mesulüdür. Ada emvali mahalliyesinin veznedarlığını ve tahsildarlığını 
vesair kabız ve sarf muamelatını, Adanın memurini maliyesi, meclisçe takdir   
olunacak aidat mukabilinde, idarei mahalliye hesabına ifa ederler.       

  Madde 13- Her iki adada dini tesisat ile bunlara muhtas evkaf, idarei    
mahalliyenin nazareti ve Hükümeti merkeziyenin murakabesi altında cemaatlerine 
aittir. Cemaat mektepleri, hastane ve tedavihaneleri gibi gayrı dini tesisat  
ile bunlara merbut ve mevküf emvali gayrimenkule bütün mevcudatı menkulesi ve  
müştemilatı ile ve kaffei hukuk ve vecaibi ile idarei mahalliyeye devrolunmuş- 
tur.                                      

  Madde 14 - (Mülga: 5/2/1951-5713/1 md.; ihya: 16/7/1964-502/1 md.)     
  Her iki adada maarif umur ve muamelatı, Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun  
ile İlk Tedrisat Kanunu ahkamına tevfikan tensik ve idare olunur. Tedrisat   
Türkçe, umumi, meccani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisanını öğret- 
tirmek istiyen veliler ehliyeti Hükümetçe musaddak ve tedrisatı Hükümetin daimi 
teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri tarafından tesviye edilmek şartı  
ile hususi bir hocaya,umumi mektep binaları dahilinde tahsis edilecek dershane- 
lerde program ve ders saatleri haricinde tayin olunacak bir saatte din ve lisan 
derslerini okutabilirler. Her iki adada nahiye Maarif Encümeni, tedrisatı    
iptidaiye meclisi salahiyetini haiz olmak üzere nahiye müdürünün riyaseti altın-
da tedrisat müfettişi veya başmuallim ve tabip ile nahiye meclisince kendi   
azası içinden müntehap iki azadan terekküp eder.                

  Madde 15- İdarei mahalliyenin nahiye müdürü tarafından mansup memur ve   
ve müstahdemleri ada ahalisinden olmak şarttır. Evsafı matlubeyi haiz kimse   
bulunmadığı takdirde diğer ada ahalisinden, bu da bulunmazsa Türkiye Cumhuriye- 
tinin sair aksamı memaliki ahalisinden intihap olunabilir.           

  Madde 16- Her iki adanın zabıtai mahalliye heyeti adalar dahilinde ve    
sahillerinde zabıtai mania, adliye, belediye, sıhhiye ve sıhhiyei hayvaniye,  
saydiye, rusimiye muamelatı ile mükellef olmak üzere jandarma nizamnamesine   
tevfikan tensik edilir.                             
   Zabıtai mahalliye efradının adalı olması şarttır. Şu kadar ki İmroz'da   
Bozcaadalı, Bozcaada'da İmrozlu efrat istihdamı ve adalar ahalisinden olan   
efrat ile zabıtai mahalliye kadrosu itmam edilemediği takdirde jandarma nizam- 
namesine tevfikan şeraiti matlubeyi haiz olmak üzere memleketin sair aksamı   
ahalisinden dahi efrat tertibi ve tahsisi caizdir. Zabitan ve küçük zabitan   
Jandarma nizamnamesine tevfikan mekatibi mahsusasından yetişmiş olmak şarttır. 
Adalarda işbu zabıtai mahalliye heyetinin tensik ve ikamesi tarihinden itibaren 
mevcut polis ve jandarma kuvvetleri tebdil olunur.               
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17- Her iki adada sakin nüfus, nahiye meclisince tesbit ve vilayet  
idare heyetinin mütalaasiyle Dahiliye Vekaleti tarafından tasdik olunacak hudut-
lar dahilinde mahallelere tefrik olunur. Her mahallede intihap hakkını haiz   
ahali kendi içlerinden aynı evsafı haiz üç kişiyi muhtar namzedi olarak intihap 
ve bunlardan birini nahiye müdürü muhtar nasbeyler. Mahalle ihtiyar heyetlerine 
mevdu vazaifi kanuniye müstakillen işbu muhtarın mesuliyeti tahtında ifa olunur.
                                        

  Madde 18- Çanakkale Vilayeti İdarei Hususiye teşkilatının Bozcaada ve    
İmroz nahiyelerine şümulü yoktur. Her iki nahiyede mevcut belediye idareleri ve 
belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclisleri ve köy idareleri mülga olup bun- 
lara ait menkul gayrimenkul emval, kuyudat, vazaif ve muamelat ve kaffei vecaip 
ve taahhüdat mahalli idarelere intikal eder.                  
                                        

  Madde 19- Her iki adada Türkiye Cumhuriyeti kavanin ve nizamatının işbu   
kanun ile kabili telif ahkamı baki ve mer'idir.                 
                                        

  Madde 20- Bu kanunun suveri tatbikiyesini mübeyyin olmak üzere Dahiliye   
Vekaletince ihzar kılınacak talimatnameler Heyeti Vekile karariyle Reisicumhur 
tarafından tasdik olunarak iktisabı meriyet eder.                
                                        

  Madde 21- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 22- Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                               1151/4       
     1151 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN         
         YÜRÜRLÜĞE GiRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
Kanun                         Yürürlüğe        
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi       
________  ________________________________________ _____________       
5713              _____         12/2/1951         
                                        
 502              _____         23/7/1964