Endeksler
                                        
                                        
                                        
         ŞİMENDİFERLERDE NAKLİ MEMNU OLAN MEVADDI            
        İNFİLAKİYENİN NAKLİNE MÜSAADE HAKKINDA KANUN           
                                        
                                        
   Kanun Numarası     : 1147                       
   Kabul Tarihi      : 25/6/1927                    
   Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/7/1927 Sayı: 636           
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 8 Sayfa: 973          
                                        

   Madde 1 - Şimendiferlerde nakli memnu olan mevaddı infilakiye ve iştialiye
hakkındaki memnuiyet refolunmuştur.                       

   Madde 2 - Mevaddı infilakiye ve iştialiyenin nakil şeraiti Hükümetçe tan- 
zim olunacak talimatname ile tesbit edilecektir.                

   Madde 3 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.             

   Madde 4 - İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.