Endeksler
                                        
                                        
                                        
           AVUKATLIK KANUNU                     
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 1136                        
  Kabul Tarihi      : 19/3/1969                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı: 13168           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 1694          
                                        
              *                          
              * *                         
                                        
    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
   "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"         
         Cilt: 1   Sayfa: 1041                    
                                        
              *                          
              * *                         
           BİRİNCİ KISIM                       
          Avukatlık ve Avukat                     
                                        
                                        
  Avukatlığın mahiyeti:                            
                                        

  Madde 1 - Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.         
  Avukat, görevini yerine getirmede bağımsızdır.               
                                        
  Avukatlığın amacı:                             

  Madde 2 - Avukatlığın amacı, hukuki münasebetlerin düzenlenmesine, her türlü
hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenme-
sine ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda yargı or-
ganları ve hakemlerle resmi ve özel kurul ve kurumlara yardım etmektir.     
  Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişile- 
rin yararlanmasına tahsis eder.                         
  Adli merciler ve diğer resmi daireler, avukatlara görevlerinin yerine geti- 
rilmesinde yardımcı olmakla yükümlüdürler.                   
                                        
                                        
                İKİNCİ KISIM                   
             Avukatlık Meslekine Kabul               
                                        
  Avukatlığa kabul şartları:                         
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 30/1/1979 - 2178/1 md.)                 
  Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için :                
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,                   
  b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hu-
kuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre  
noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,    
  d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,     
  e) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.        
                                        
  İstisnalar:                                 

  Madde 4 - (Değişik: 30/1/1979 - 2178/2 md.)                 
                                        
  (Değişik: 22/1/1986 - 3256/1 md.) Adli idari ve askeri yargı hakimlik ve  
savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, 
kuruluşlarında, avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel  
müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde veya üniversiteye bağlı fakülteler  
hukuk ilmi dersleri profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik veya doktor araş-
tırma görevliliğinde en az 4 yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 3 üncü maddenin 
(c) bendinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar.                
                                        
  Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan, yabancı bir hukuk fakülte- 
sinden mezun olup da, geldikleri yerlerde, beş yıl süre ile mahkemelerin her de-
recesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar 3 üncü madde- 
nin (b) bendinde yazılı olduğu şekilde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre
noksan kalan derslerden, usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarıyla vererek 
tasdikname almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşıl- 
mış bulunursa, 3 üncü maddenin (c) bendinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 
Birinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci maddenin  
(1) ve (2) nci bendlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış  
bir örneğinin de verilmesi gereklidir.                     
                                        
  Avukatlığa kabulde engeller:                        

  Madde 5 - Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık  
meslekine kabul istemi reddolunur :                       
  a) Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerekti-
ren bir cürümden mutlak olarak yahut kasdi bir cürümden bir sene veya daha ziya-
de hapis cezası ile hüküm giymek,                        
  b) (Değişik: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonu- 
cunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,         
  c) Avukatlık meslekine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilin- 
miş olmak,                                   
  d) Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,          
  e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,                  
  f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli
müfisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),          
  g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,    
  h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca ma-
lul olmak.                                   
                                        
  (Değişik: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıl-
dan fazla hapis veya ağır hapis cezasıyla veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas 
suçlarından biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsalar da 
avukatlığa kabuledilmezler.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Değişik:22/1/1986 - 3256/2 md.) Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı
cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde,  
avukatlığa alınması isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bek-
letilmesine karar verilebilir.                         
  Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul  
isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara   
bağlanır.                                    
  Baroya yazılma istemi:                           

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 30/1/1979-2178/3 md.)                  
  Mahkemeler ve avukat yanındaki stajlarını bitirdiklerine dair belge alanlar 
veya 4 üncü maddedeki şartları haiz bulunanlar, başvurdukları yer barosuna ait 
levhaya yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler.                
  Karar:                                   

  Madde 7 - Baro yönetim kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında başvurma di- 
lekçesinin varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar ver- 
mekle ödevlidir.                                
  Süresi içinde karar verilmediği takdirde, adayın avukatlığa kabul istemi  
reddedilmiş sayılır. Bu halde aday bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş 
gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. İtiraz üzerine 8 inci mad-
de hükmü kıyas yolu ile uygulanır.                       
                                        
  Redde veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair karara itiraz:     

  Madde 8 - Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği veya  
kovuşturma sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini  
kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur.            
  Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, kararı 
veren baro vasıtasiyle Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafın- 
dan adaya, itiraz tarihini tesbit eden bir belge verilir. Bu belge hiçbir vergi,
harç ve resme tabi değildir.                          
  Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri 
yaptıktan sonra, itirazı kabul veya reddeder. Türkiye Barolar Birliği itiraz ta-
rihinden itibaren bir ay içinde bir karar vermezse, itiraz reddedilmiş sayılır. 
  Adayın levhaya yazılması hakkındaki Baro Yönetim Kurulu kararı ile itirazın 
kabul veya reddi hakkındaki Türkiye Barolar Birliği kararları, onaylanmak üzere,
karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu karar-
lar Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir.               
  Baro yönetim kurulunun, avukatlığı kabul isteminin reddi vaya kovuşturma so-
nuna kadar beklenmesi hakkındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmediği   
takdirde kesinleşir.                              
  Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca verilecek kararları kesin olup, 
aday, ilgili baro ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu bu kararlar aleyhine
İdari Yargı Merciine başvurabilirler. (1)                    
  Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.     
-----------------------                             
(1) Bu fıkrada geçen "Danıştaya" ibaresi, 22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunun
  28 inci maddesi ile "İdari Yargı Merciine" şeklinde değiştirilmiş ve metne 
  işlenmiştir.                                
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin:                      

  Madde 9 - Avukatlık meslekine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir
ruhsatname verilir.                               
  Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder. 
  Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra (Avukat) unvanını kullanmak 
hakkını kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.          
  Ruhsatnameler, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır.
  Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro yönetim kurulu   
önünde aşağıdaki şekilde andiçtirilir:                     
    "Kanuna, ahlaka, meslekin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma na- 
musum ve vicdanım üzerine andiçerim."                      
   Avukatın andiçtirildiği, andın metnini de kapsıyan bir tutanağa bağlanır  
ve ilgilinin dosyasında saklanır. Tutanak baro yönetim kurulu üyeleri ile bir- 
likte andiçen avukat tarafından imzalanır.                   
                                        
  Ret kararının bildirilmesi:                         

  Madde 10 - Avukatlık meslekine kabul edilmek için baroya başvuran bir ada- 
yın bu isteminin reddine veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair kararlar
kesinleşince, ilgili baro, adayın adını diğer barolara ve Türkiye Barolar Birli-
ğine bildirir. Bu halde, ret ve bekleme sebepleri ortadan kalkmadıkça, hiçbir  
baro o kimseyi levhasına yazamaz.                        
                                        
                                        
               ÜÇÜNCÜ KISIM                   
               Yasak Haller                   
                                        
  Avukatlıkla birleşemiyen işler: