Endeksler
                                        
         KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU           
                                        
                                        
   Kanun numarası    : 1117                        
   Kabul Tarihi     : 21/6/1927                     
   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/7/1927 Sayı: 627             
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt : 8 Sayfa : 899           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
    Bu kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız,          
  "Yürürlükteki bazı kanunların mülga hükümleri külliyatı" nın        
    kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
            Cilt: 1   Sayfa: 115                 
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 6/3/1986 - 3266/1 md.)                 
  18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan  
mevkute ve mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserler aşağıdaki maddeler- 
de gösterilen sınırlamalara tabi tutulur. (1)                  
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 6/3/1986 - 3266/2 md.)                 
  Mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin 1 inci   
maddede belirtilen sınırlamaya tabi tutulabilmesi için Başbakanlık bünyesinde  
oluşturulan yetkili kurulun, söz konusu eserlerin 18 yaşından küçükler için   
muzır olduğu hakkında bir karar vermesi gereklidir.               
  Kurul, basılmış eserlerin küçükler için muzır olup olmadığı hususunda    
yapacağı incelemede,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundaki genel amaç ve  
temel ilkeleri gözönünde bulundurmak zorundadır.                
  Kurul, bu Kanunla kendisine verilen görevlere ilaveten, Türk Ceza Kanunu-  
nun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde tanımlanan suçlarla ilgili olarak yargı  
organlarına resmi bilirkişilik yapmakla görevlidir.               
  Kurul;                                   
  a) Milli Güvenlik Kurulu tarafından seçilecek bir üye,           
  b) Başbakanlık tarafından en az onbeş yıl kamu hizmeti yapmış kişiler   
arasından seçilecek bir üye,                          
  c) Adalet Bakanlığı tarafından idari nitelikte görevlerde bulunan hakim  
ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilecek bir üye,              
  d) İçişleri Bakanlığı tarafından üst kademe yöneticileri arasından     
seçilecek bir üye,                               
  e) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından,Talim ve Terbiye   
Kurulu üyeleri arasından seçilecek iki üye,                   
  f) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tıp dalından seçilecek bir üye,  
  g) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, güzel sanatlar dalında ün    
yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye,                   
  h) Yüksek Öğretim Kurulunun, sosyal bilimler dalında akademik kariyer   
yapmış ve en az doktor unvanını almış üniversite öğretim elemanları arasından  
seçeceği bir üye,                                
________________________________                        
(1)  Bu hükmün uygulanmasında ek 2 inci maddeye bakınız.            
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 ( EK - 2)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) Diyanet İşleri Başkanı tarafından Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri    
arasından seçilecek bir üye,                          
  j) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler cemiyetlerinin tespit edecek-   
leri birer basın mensubu aday arasından Basın Yayın ve Enformasyon Genel    
Müdürlüğünce kura ile tespit edilecek bir üye,                 
  Olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder.                    
  Kurul Başkanı, bu üyeler arasından Başbakanlık tarafından seçilir.     
Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden seçilebilirler. Herhan- 
gi bir sebeple üyeliğin sona ermesi halinde, yerine seçilecek kişi kalan    
süreyi tamamlar.                                
  Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan-   
ların salt çoğunluğu ile karar verir.                      
  Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.   
  Kurulun çalışma usul ve esasları ile sekreterya hizmetlerinin ne suret-   
le yerine getirileceği Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirle- 
nir.                                      
  Kurul tarafından gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak    
görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurulabilir. Kurulun, bu komisyon- 
larda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli Başbakanlıkça görevlendiri- 
lir.                                      
  Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi     
olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine    
ödenecek huzur ücreti Başbakanlıkça belirlenir. Bu amaçla her yıl Başbakanlık  
bütçesine gerekli ödenek konulur.                        
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 6/3/1986 - 3266/3 md.)                 
  Kurul, 1 inci maddede gösterilen eserleri re'sen inceleyebileceği gibi,   
resmi makamlar ile gayeleri içinde çocuk ve gençlerin korunmasına yer veren   
derneklerin, kadın ve basın dernek ve kuruluşlarının başvurularını da      
inceleyerek karara bağlar.                           
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 6/3/1986 - 3266/4 md.)                 
                                        
  (Değişik: 11/5/1988 - 3445/10. md.) Bir aydan az süreli mevkuteler ile   
sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, kabartma ve her türlü 
posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere kurulca tetkik edilerek  
küçükler için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahiplerine,   
sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçüklerin  
maneviyatına muzır olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat Kanunu   
hükümlerine göre yapılır. Kurul bu kararı ilgililere derhal duyurmak için    
gerekli tedbirleri alır.                            
  Tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahipleri ve sorumlu      
müdürler, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere zararlıdır"   
damga veya işaretini basmak zorundadırlar.                   
  "Küçüklere zararlıdır" ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği   
şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur.                    
  Bu suretle damgalanan eserler;                       
  a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.        
  b) Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.      
  c) Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez   
ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.          
  d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya     
diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.   
  e) Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve     
hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.                
                                        
                                        
                                        
  (Değişik: 11/5/1988 - 3445/10. md.) Bu tür eserler, ancak 18 yaşından    
büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve  
poşetlerin üzerinde eserin ismi ile "Küçüklere zararlıdır" ibaresinden başka  
hiç bir yazı ve resim bulunamaz.                        
  Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapılmış olan bu kabil basılmış  
eserleri satış için ellerinde bulunduranlar da,Kurul kararlarının ilgililere  
duyurulma tarihinden itibaren,bu maddedeki sınırlamalara uymak zorundadırlar.  
  Kurulca haklarında küçükler için muzır olduğuna üç defa karar verilen    
basılmış periyodik eserlerin sonraki sayıları ile diğer basılmış eserlerin   
sonraki basıları da, yeniden bir karar verilmesine gerek kalmaksızın bu maddede 
belirtilen sınırlamalara tabidir. Ancak bu gibi eserlerin sahipleri, eserleri- 
nin müteakip sayı ve basılarının küçükler için muzır nitelikte olmadığı iddia- 
sıyla kurula başvurarak incelenmesini isteyebilirler. Kurul, başvuruyu haklı  
bulursa, bu maddedeki sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uygulanmaz.   
  Haklarında Kurulun her hangi bir kararı bulunmadağı halde, basılmış eserle- 
rinin konusu veya ihtiva ettiği yazı ve resimler sebebiyle küçüklerin maneviyatı
üzerinde muzır tesir yapacağı kanaatinde olan eser sahipleri kendiliklerinden, 
eserin üzerine"Küçüklere zararlıdır"damga veya işaretini basarak içi görünmeyen 
zarf veya poşet içinde satışa arz edilebilirler.Bu takdirde,bu basılmış eserler 
hakkında da bu maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.          

  Madde 5 - (Mülga: 6/3/1986-3266/8 md.)                   

  Madde 6 - Fikri, içtimai, ilmi ve bedii kıymeti haiz olan eserler bu    
kanunun şumulünden hariçtir.                          

  Madde 7 - (Değişik: 6/3/1986-3266/5 md.)                  
  Kanunun 4 üncü maddesinin;                         
  a) Birinci ve ikinci fıkrasına göre; kendilerine tebligat yapıldığı halde  
eserlerini damgasız olarak yayımlayan eserin sahipleri, sorumlu müdürleri ve  
telif hakkı sahipleri,                             
  b) Dördüncü fıkrasına aykırı olarak, sınırlamaya tabi olan damgalı veya   
damgasız basılmış eserleri, fıkranın bentlerinde belirtilen şekillerde satan,  
teşhir eden, nakleden, sipariş kabul eden, ilan eden, gösteren, veren ve    
okullara sokanlar,                               
  c) (Değişik: 11/5/1988 - 3445/11. md.) Beşinci ve sekizinci fıkralarına   
aykırı şekilde, zarf veya poşete koymadan veya beşinci fıkrada zikredilen    
evsafa aykırı zarf veya poşet içinde satanlar.                 
  İki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalan-   
dırılırlar. Suçun tekerrürü halinde cezanın azami haddi uygulanır.       

  Madde 8 - (Değişik: 6/3/1986-3266/6 md.)                  
  Basılmış eserler ile mevkutenin her nüshasından ikişer adedi,neşri takip  
eden çalışma gününde bir alındı belgesi karşılığında Kurul Başkanlığına     
gönderilir.Ankara dışında basılan eserlerin postaya verildiği tarih esas alınır.
  Bu madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkında 5680 sayılı Basın Kanu-   
nunun 24 üncü maddesinde belirtilen ceza hükümleri uygulanır.          

  Madde 9 - (Mülga: 11/5/1988 - 3445/14. md.)                 

  Madde 10 - Birinci maddede zikredilen eserlerden her hangi birinin     
tetkik edilmekte olduğuna ve tahdit edileceğine dair yevmi gazete ve mecmualar- 
la neşriyatta bulunulamaz. Bu nevi haberleri neşreden gazete ve mecmua müdiri  
mesulleri sekizinci madde mucibince cezalandırılır. İşbu kanunda yazılı ceza  
sulh mahkemelerince hükmolunur. (1)                       
____________________________________                      
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.             
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK- 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 6/3/1986 - 3266/9 md.)                  
  (Değişik birinci paragraf: 11/5/1988 - 3445/12. md.) Bir aydan az süreli  
mevkuteler ile sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar,fotoğraflar,kabartma 
ve her türlü posterler, kartpostallar,takvimler hariç, 4 üncü maddede belirti- 
len şekilde sınırlamaya tabi tutulacak basılmış eserlerin sahiplerinden,    
  a) Haklarında Kurulun herhangi bir kararı bulunmadığı halde basılmış    
eserlerini kendiliklerinden küçüklere muzır nitelikte görerek zarf veya poşet  
içinde satışa arz etmek isteyenler, bu eserlerin Katma Değer Vergisi dahil   
toplam satış bedeli üzerinden % 25 oranında bir meblağı,piyasaya sürdükleri   
tarihten,                                    
  b) Basılmış eserlerinin, Kurul tarafından küçükler için muzır nitelikte   
olduğuna karar verilenler, bu eserin basım adedinin Katma Değer Vergisi dahil  
toplam satış bedeli üzerinde % 40 oranında bir meblağı, Kurul kararının     
tebliği tarihinden,                               
  İtibaren, bir ay içinde, Toplu Konut Fonuna aktarılmak üzere Maliyeye    
yatırmak zorundadırlar.                             
  Bu meblağları belirtilen süre içinde yatırmayanlar hakkında, 6183      
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.   
                                        

  Ek Madde 2 - (Değişik: 11/5/1988 - 3445/13. md.)              
  Bir aydan az süreli mevkuteler ile eklerinde, sinema ve her türlü film   
afişlerinde, ilanlarda, fotoğraflarda, kabartma ve her türlü posterlerde,    
kartpostallarda ve takvimlerde 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde    
muzır tesir yapacak nitelikte yayın yapılamaz. Aksine davranan mevkute     
sahipleri ve bunların sorumlu müdürleri hakkında Türk Ceza Kanununun 426 ncı  
maddesinin ikinci fıkrasındaki; sinema ve her türlü film afişlerini, ilanları, 
fotoğrafları, kabartma ve her türlü posterleri, kartpostalları, takvimleri   
basan, çoğaltan, satan ve alenen kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununun    
426 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hükümleri uygulanır.        
                                        

  Ek Madde 3 - (Ek: 6/3/1986 - 3266/9 md.)                  
  Bu Kanunda yazılı suçlardan doğan davalar en geç iki ay içinde sonuçlan-  
dırılır.                                    
                                        

  Madde 11 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 12 - (Değişik: 6/3/1986 - 3266/7 md.)                 
  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
  21/6/1927 TARİHLİ VE 1117 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:      
                                        
  1 - 11/5/1988 tarih ve 3445 sayılı Kanunun geçici maddesi:         

  Geçici Madde 2 - Türk Ceza Kanununun 426,427,428 inci maddeleri ile     
1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 7 ve ek 2 nci     
maddelerine göre verilen cezaların onda dokuzu affedilmiştir. Ancak, infaz   
edilecek para cezası otuzmilyon lirayı geçemez. Tahsil edilmiş para cezaları  
iade olunmaz.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1117 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
    Yürürlükten Kaldırılan Hüküm    Tarihi    Sayısı  Maddesi   
  ----------------------------------- ------------- ---------- ---------   
   1117 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi. 6/3/1986    3266     8     
   1117 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi 11/5/1988    3445    14     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    1117 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
  Kanun                                    
   No.  Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi  
 ------- ----------------------------------------- ------------------------  
  3266            ---             12 Mart 1986     
  3445            ---             26/5/1988