Endeksler
                                        
       1968 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası          : 1100                  
  Kabul Tarihi           : 4/2/1969                
  Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih : 13/2/1969 Sayı: 13126      
  Yayımlandığı Düstur        : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 298      
                                        

  Madde 1 - Hasılı 1968 Bütçe yılında yapılacak yatırımların finasmanında kul-
lanılmak üzere 500 milyon liraya kadar 1968 Kalkınma İstikrazı adı ile uzun va- 
deli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.                

  Madde 2 - Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hamiline yazılı tahvil 
ihraç olunur.                                  
  Bu istikrazın yıllık faiz nispeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müdde-
ti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur.         

  Madde 3 - Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıl- 
dıkları müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulun- 
dukları takdirde kur'a çekmek suretiyle yapılır.                

  Madde 4 - Bu tahviller ihraç tarihlerinden itibaren 10 yıl geçmedikçe erken 
ödemeye veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 
3 ay önce ilan edilmek suretiyle herhangi bir faiz vadesinde tedavülde kalmış  
olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme veyahut konver- 
siyon yapılabilir.                               

  Madde 5 - Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bunla-
rın kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilan ve istikraza ilişkin  
diğer işlemler istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden  
muaftır.                                    

  Madde 6 - Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel ve katma büt-
çe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve bunla-
ra bağlı müesseseler ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları artırma, ek- 
siltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden kabul olu- 
nur.                                      
  Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vade- 
si gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tahviller 
Hazinece satılmış ve satılacak olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde dahi  
başabaş kabul olunur.                              

  Madde 7 - Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza etti-
ği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lazım geldiği tarihten 
itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.             
                                        

  Madde 8 - Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her çeşit ihraç giderleri,
Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.              
  Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlatılacak 
afiş, pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.  

  Madde 9 - Bu kanunun akdine izin verdiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve di-
ğer giderlerini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin  
Borç Ödemeleri bölümüne konulur.                        

  Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.