Endeksler
                                        
                                        
                                        
           SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURULMASINA            
                 DAİR KANUN                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 108                         
  Kabul Tarihi     : 24/10/1960                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/10/1960 Sayı: 10641            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 393            
                                        

  Madde 1 - Topyekün Savunma ve Milli Seferberlik hizmetlerini Milli Güvenlik 
amaçlarına uygun bir şekilde planlamak ve yürütmek üzere genel bütçeye dahil  
dairelerle, katma bütçeli idareler ve Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı 
kurumlarda savunma sekreterlikleri kurulmuştur.                 
                                        

  Madde 2 - Savunma sekreterliklerinin teşkilatı, görev ve yetkileri ile ça- 
lışma usul ve esasları Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğince hazır- 
lanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul olunacak bir Talimatname ile belirtilir.  
                                        

  Madde 3 - Savunma sekreterlikleri teşkilatında, Savunma Sekreteri ve Savun- 
ma Uzmanı olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar mezunu emekli,müstafi 
ve ordudan izinli subaylarla Milli Savunma Akademisi mezunları istihdam olunur- 
lar.                                      
  Bunların tayini Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinin teklifi  
üzerine ilgili daire ve kurumlarca yapılır.                   
                                        

  Madde 4 - İçişleri Bakanlığı Savunma Sekreterliği görevini, Sivil Savunma  
İdaresi Başkanı yürütür.                            
                                        

  Madde 5 - a) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen genel bütçeye dahil daire- 
lerle katma bütçeli idarelere ait savunma sekreterlikleri kadroları bu yerlerin 
teşkilat kadrolarına eklenmiştir.                        
  b) Devlet ekonomi kurumları ve bunlara bağlı kurumlarla özel kanunla kuru- 
lan kurumlarda savunma sekreterlikleri kadroları teadül ve hizmetin mahiyeti  
gözönünde tutularak Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterinin teklifi üze- 
rine usulü dairesinde bu kurumların teşkilat kadrolarına eklenir.        
                                        

  Madde 6 - Savunma sekreterliklerine lüzumlu diğer memur ve hizmetliler sek- 
reterliklerin isteği üzerine bağlı bulundukları idarelerce,taşrada valiliklerce 
mevcut memur ve hizmetliler arasından ayrılarak bu Teşkilat emrine verilir.   
                                        

  Geçici Madde 1 - (108 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Bu kanunun gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 1960 Mali Yılı Maliye  
Bakanlığı bütçesinin sonunda (Savunma sekreterliklerinin gerektirdiği her çeşit 
masraflar) adı ile açılan 229 uncu bölüme bir buçuk milyon lira olağanüstü   
ödenek verilmiştir.                               
  Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.   
                                        

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.