Endeksler
        RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE          
             MAKİNALARI HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası        : 1072                     
  Kabul Tarihi         : 13/12/1968                  
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 27/12/1968 Sayı: 13086        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 172        

  Madde 1 - Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesinin kapsamı dışında kalsa   
bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun ka-  
zanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağ-
lı veya maharet istiyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun 
alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda  
sokmak yahut imal etmek yasaktır.                        
  Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernek-  
ler umuma açık yer sayılır.                           
  Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri 
saklıdır.                                    

  Madde 2 - Bu kanuna aykırı hareket edenler bir yıldan aşağı olmamak üzere  
hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına mahküm edilirler. 
Tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılır.                 
  Ele geçirilen alet, makina ve bunların çalıştırılmasına yarayan tesisat ve 
paralar zapt ve müsadere edilir. Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açılma-  
mak üzere kapatılır.                              
  Bu suçlardan mahküm olanların cezaları tecil edilmez.            

  Madde 3 - Bu kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı zaman ve mekan kaydı- 
na bakılmaksızın 3005 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir.           

  Madde 4 - Bu kanuna göre açılan davalara sulh ceza mahkemeleri bakar.    

  Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
KANUNLAR , ŞUBAT 1989 (EK- 3)