Endeksler
                                        
                                        
                                        
      TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİLİNDE İFAYI VAZİFE EDEN           
      BAZI ECNEBİ RÜESA VE MEMURLARI MUHASSASATININ            
       TEVKİFATA TABİ TUTULMAMASI HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1065                        
                                        
  Kabul Tarihi     : 28/5/1927                      
                                        
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:15/6/1927 Sayı: 608             
                                        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 8 Sayfa: 670            
                                        

  Madde 1 - Bir muahedenin icabatı tatbikiyesinden olarak Türkiye Cumhuriyeti 
dahilinde muvakkaten ifayı vazife eden bilumum ecnebi rüesa ve memurinin muhas- 
sasatı tevkifata ve vergiye tabi değildir.                   
                                        

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 3 - Bu kanun ahkamını icraya Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur.