Endeksler
                                        
                                        
          HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE           
          VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ            
           TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ             
          BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN          
                                        
                                        
  Kanun Numarası    :1062                         
                                        
  Kabul Tarihi     :28/5/1927                       
                                        
  Yayımlandığı R.Gazete:Tarih :15/6/1927 Sayı: 608              
                                        
  Yayımlandığı Düstur :Tertip:3 Cilt: 8 Sayfa:669              
                                        
               *                         
              * *                         
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
    yönetmelik için "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                                        
               *                         
              * *                         
                                        

  Madde 1 - İdari mukarrerat veya fevkalade veya istisnai kanunlarla Türkiye 
tebaasının hukuku mülkiyetini kısmen veya tamamen tahdit eden devletlerin Tür- 
kiye'deki tebaasının hukuku mülkiyeti dahi icra Vekilleri Heyeti karariyle Hükü-
met tarafından mukabelei bilmisil olmak üzere kısmen veya tamamen tahdit ve   
menkulat ve gayrimenkulatına vaziyet olunabilir.                
                                        
  Vaziyed edilen emvalin varidatı ve ledelicap tasfiyelerinden mütevelit   
hasılatı, vesaika istinaden isbat edecekleri zarar nispetinde, zarar gören Türk 
tebasına tevzi olunur.                             
                                        

  Madde 2 - Zarar gören vatadaşların istinat edecekleri vesikaların şekil   
ve suret ve merci tanzimi İcra Vekilleri Heyetince bir talimatname ile tayin  
ve tesbit olunur.                                
                                        

  Madde 3 - İşbu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.          
                                        

  Madde 4 - İşbu kanun ahkamının icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.