Endeksler
                                        
                                        
                                        
        TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİLİNDE BULUNAN BİLUMUM          
        MEBANİİ RESMİYE VE MİLLİYE ÜZERİNDEKİ TUĞRA VE          
         METHİYELERİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN            
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 1057                        
                                        
  Kabul Tarihi      : 28/5/1927                     
                                        
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 15/6/1927 Sayı: 608             
                                        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 8 Sayfa: 664           
                                        

  Madde 1 - İçinde Devlete mütehattim bir vazife icra, yahut Hükümetin    
veya belediyelerin efrat ile zaruri ve kanuni olan münasebetlerini temine tahsis
edilen binalarla alelümum mektep binalarında vaktiyle Osmanlı saltanatını temsil
için konulmuş olan, yahut vaziyetlerine göre halen temsile delalet eden tuğra  
veya armalar ve bunlarla beraber olarak sultanların mediherini ihtiva eden   
kitabeler hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur. Bu kabil tuğra ve arma ve 
kitabe bulunan hususi binalar, bunlar kaldırılmadıkça veya örtülmedikçe yukarda 
zikrolunan faaliyetler ve münasebetlere tahsis olunamaz.            
                                        

  Madde 2 - Birinci maddedeki kayiterin şumulü dahilinde olan tuğra ve arma  
ve kitabeler Devlet veya belediye malı olan binalarda bulunduğu halde kaldırı- 
larak müzelere konulur.                             
                                        
  Yerlerinden kaldırılmalariyle gerek kendilerinin, gerek bulundukları    
binaların, bedii veya tarihi kıymetlerine halel gelecek olanlar, eserin ve   
bulunduğu mahalin bedii kıymetini nakisedar etmemek üzere münasip vesait ile  
örtülür.                                    
                                        

  Madde 3 - Alakadar Vekaletlerin müracaatı üzerine Devlet binalarından    
hangi eserlerin kaldırılması veya örtülmesi lazımgeldiğini tayin ve örtülmesi  
lazım ise şekil ve suretlerini tesbit ile karar vermek Maarif Vekaletine aittir.
                                        

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.