Endeksler
        OLAN ŞEHİRLERDE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ            
         SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN                  
  Kanunu Numarası         : 1053                   
  Kabul Tarihi          : 3/7/1968                 
  Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 16/7/1968 Sayı: 12951       
  Yayımlandığı Düstur       : Tertip: 5 Cilt: 7 Sayfa:2603      

  Madde 1 - Ankara ve İstanbul şehirlerinin içme, kullanma ve endüstri suyu- 
nu temin etmek için 6200 sayılı Kanunun 37 nci maddesindeki limitler dahilin-  
de gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
yetkilidir.                                   
  Ancak; girişilecek taahhütlerin tutarı Ankara şehri için 350 000 000 ve İs- 
tanbul şehri için de 540 000 000 lirayı geçemez. (1)              

  Madde 2 - Su kaynağını teşkil eden barajlar, isale hatları ve tasfiye tesis-
leri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şebekeleri belediyelerce  
yapılır.                                    

  Madde 3 - İkinci maddedeki işlerin Ankara ve İstanbul belediyelerince yap- 
tırılacak kısmı için Ankara Belediyesine 170 000 000 ve İstanbul Belediyesi-  
ne de 190 000 000 lirayı geçmemek üzere, her yıl Devlet Su İşleri Genel Müdür- 
lüğü bütçesine konulacak ödenek miktarınca bu belediyelere yardım yapılır.(1)  

  Madde 4 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak işler için 
sarf edilecek meblağın tamamı ile 3 üncü maddeye göre yapılacak yardımları il- 
gili belediyeler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne borçlanırlar. Ancak çok mak-
satlı barajlar için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yapacağı ödemelerde il- 
gili belediyelerin borçlanacakları miktar baraj maliyetlerinin Ankara'da Çubuk 
II. Barajı için % 85 i, Kayaş- Bayındır Barajı için % 87,5 u, Kurtboğazı Bara- 
jı için % 90 ı, ve İstanbul'da Alibey Barajı için % 89 u ve Ömerli Barajı için 
ise % 90 ı oranında olacaktır.                         
  Borçlanma şartları, taksitlerin miktar ve süreleri ve işin yürütülmesi ve  
işletilmesi ile ilgili diğer hususlar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun 
mütalaası alınmak suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili beledi- 
yeler arasında yapılacak protokollerle tesbit edilir.              
  2 nci maddede belediyelerce yapılması öngörülen işlerin bu protokol esasla- 
rına uygun olarak yürütülmemesi halinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ya- 
pılacak yardım kesilir.                             
  Taksit süresi, ilk ödeme tarihi tesislerin işletmeye açılış tarihinden baş- 
latılmak şartiyle 30 yıldır.                          
  Belediyeler tarafından protokol esaslarına göre yapılacak ödemeler Devlet  
Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydolunur.              

  Madde 5 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce meydana getirilecek isale hat-
ları ve tasfiye tesisleri bir protokol ile ilgili belediyelere devredilir ve be-
lediyelerce işletilir.                             
---------------------------                           
(1) 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü madde hükümlerinin 1998 Mali yı- 
   lında uygulanmayacağı,25/12/1997 tarih ve 4316 sayılı "1998 Mali Yılı Bütçe
   Kanunu"nun 71/b-(4) maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.:27.12.1997- 
   23213 Mük.)                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Barajlara belediyeler hisseleri oranında ortak olurlar. Barajların işletil- 
mesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne aittir.                 
  Barajların işletme masraflarına belediyeler madde 4 teki oranlarda katılır- 
lar.                                      

  Madde 6 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Ankara civarında inşa edil- 
miş ve edilmekte olan Çubuk II, Kurtboğazı ve Kayaş-Bayındır barajlarının tes- 
bit edilecek olan maliyet bedelleri de 4 üncü maddedeki esaslara göre Ankara Be-
lediyesince ödenir.                               

  Madde 7 - Bütçeden ayrılacak ödeneğe faiz yürütülmez. Ancak, özel kaynak- 
lardan sağlanacak kredilerin faizleri ile masrafları, ilgili belediyelerin borç-
lanacakları miktara eklenmek suretiyle kendilerinden tahsil edilir.       

  Madde 8 - Belediyelerin bu kanuna göre borçlanacakları meblağı karşılamak  
üzere uygulayacakları su tarifelerinin meydana getirilecek tesislerin amortis- 
manı ile ilgili miktarı özel bir fona yatırılır. Bu fon munhasıran belediyele- 
rin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bu kanun gereğince vakı borçlarının öden-
mesi için kullanılır.                              
  Bu şehirlerin su tarifeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca tasdik  
edilmek suretiyle uygulanır.                          

  Madde 9  - Bu kanunla ilgili hususlarda, 1580 sayılı Belediye Kanununun  
71 ve 72 nci maddeleri ve öteki kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulan- 
maz.                                      

  Madde 10 - Bakanlar Kurulu kararı alınmak ve bütçe imkanları müsait olmak  
şartiyle nüfusu 100 000 i aşan şehirlerin içme, kullanma ve endüstri suyunun  
temini için 6200 sayılı Kanunun 37 nci maddesindeki limitler dahilinde gelecek 
yıllara sari taahhütlere girişmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir.                  
  Bu takdirde kanunun 4 üncü madesinin 1 ve 3 üncü fıkraları ile 1,3 ve 6 ncı 
 maddeleri hükümleri uygulanmaz.                        
  2 nci maddede belediyelerce yapılacağı tadat edilen işler için bu belediye- 
lere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yıllık bütçelerine konulacak ödenek mikta-
rınca yardım yapılır. Protokol esaslarına göre öngörülen işlerin belediyelerce 
yapılmaması halinde yapılacak yardım kesilir.                  
  Belediyeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak işler  
için sarfedilecek meblağın tamamını ve kendilerine yapılacak yardımları Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne borçlanırlar.                    

  Madde 11- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 12- Bu kanunu İçişleri, Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları 
yürütür.