Endeksler
                                        
            MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası     : 1050                        
  Kabul Tarihi      : 26/5/1927                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/6/1927 Sayı : 606            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 8  Sayfa: 628          
                                        
                  *                      
                 *  *                     
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
   yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre       
       düzenlenen nümerik fihristine bakınız.               
                  *                      
                 *  *                     
               BİRİNCİ FASIL                   
               Ahkamı umumiye                  

  Madde 1 - Devletin bilümum emvalinin idare ve muhasebesi bu kanuna tabi-  
dir.                                      

  Madde 2 - Devletin emvali Devletçe tarh ve cibayet olunan her türlü     
tekalif ve rüsum ile Devlete ait nükut ve esham ve her türlü menkul ve     
gayrimenkul eşya, emval ve kıyem ve bunların hasılat ve icraatı ile bedel-   
lerinden terekküp eder.                             

  Madde 3 - Devlet emvalinin hesabı, zamanı idare ve senei maliye itibariyle 
görülür.                                    

  Madde 4 - Zamanı idare, muhasiplerin bir senei maliye iptidasından intiha- 
sına kadar bütçeye tabi olan varidat ve sarfiyat ile bütçeye tabi olmıyan    
emanat ve müraselata mütaallik olarak ifa eyledikleri bilcümle muamelatı    
ihtiva eder.                                  

  Madde 5 - (Değişik: 16/7/1981 - 2493/1 md.)                 
  Bütçe yılı takvim yılıdır .                         

 

 
  Madde 6- Bütçe, Devlet devair ve müessesatının senevi varidat ve masarifi  
muhammenatını gösteren ve bunların tatbik ve icrasına mezuniyet veren bir    
kanundur.                                    

  Madde 7 - Devlet masarifi, bütçe dahilinde Devlet namına ifa edilen veya  
bir kanunu mahsus ile ifası taahhüt olunan bir hizmet ve hususat karşılığı   
olmak üzere Devlet zimmetinde tahakkuk eden borçtur.              

  Madde 8 - Kavanin ve nizamatına tevfikan Devlet varidatını tahakkuk     
ettirip kabili tahsil hale getirenlere varidat tahakkuk memuru ve Devlet    
masarifini mevzuata tevfikan tahakkuk ettirenlere de masraf tahakkuk memuru   
denir.                                     

  Madde 9 - Varidatı tahsil, nukut ve ayniyatı muhafaza, masarifi istihkak  
sahiplerine tediye ve teslim ve bu işlere mütaallik her türlü mürasalat ile   
buna müteferri nakdi ve aynı bilcümle muamelatı ifa ve Divanı Muhasebata zamanı 
idare hesabı ita edenlere muhasip denir.                    

  Madde 10 - Devlet hizmetlerine mütaallik masarifin muvakkat veya kati    
surette tediyesi hakkında muhasiplere tahriri emir ve mezuniyet verenlere    
amiri ita denir.                                
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1992 (Ek - 11)