Endeksler
                                        
           ASKERİ NEKAHETHANE VE SANATORYUMLARDA           
            BULUNAN VE SEVKEDiLENLERE VE HARB            
            YARALILARININ VE TEBDİLHAVALILARIN            
             SURETİ İAŞELERİNE DAİR KANUN             
                                        
  Kanun Numarası    : 1034                        
  Kabul Tarihi     : 19/5/1927                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :31/5/1927 Sayı: 598             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 8 Sayfa: 554            
                                        

  Madde 1- Askeri nekahethanelerde ve nekahethane halinde istimal edilen   
hastane koğuşlarında bulundurulmasına lüzum görülen bilümum hasta ve zaifler  
merbut (1) numaralı cetvel mucibince iaşe olunurlar.              

  Madde 2- Askeri sanatoryumlarda veya sanatoryum halinde istimal edilen   
hastane koğuşlarında tedavi edilecek bilümum hastalar merbut (2) numaralı    
cetvel mucibince iaşe edilir.                          

  Madde 3- Nekahethane ve sanatoryumlara sevk edilenlerle tebdilhava için   
memleketlerine gönderilenlerin yolda bulundukları müddetçe ve harb yaralıları- 
nın hini tedavi ve sevklerinde iaşeleri birinci maddede mezkür cetvel mucbince 
olur.                                      

  Madde 4- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 5 -Bu kanunun hükmünü icraya Müdafaai Milliye,Bahriye ve Maliye    
Vekilleri memurdurlar.                             
                                        
            Nekahethane iaşe cetveli                 
                                        
                              No: (1)       
                                        
 Gram           Gıdaların esamisi                  
_____________________________________________________________________________  
                                        
 1000 Ekmek                                  
 350 Et                                    
 200 Pirinç veya makarna                           
  40 Yağ                                   
  20 Soğan                                  
  20 Tuz                                   
 300 Yaş sebze veyahut 150 gram kuru sebze                  
  10 Salça                                  
  15 Şeker                                  
  1 Çay                                   
                                        

  Madde 1 - Bu mevat ile yevmiye üç defa yemek tertip olunur.         

  Madde 2 - işbu istihkak, bedeli tecavüz ettirilmemek suretiyle, diğer    
mevaddı iaşe ile kabili mubadeledir.                      

  Madde 3 - İcabında hastane müteferrikalarından bir nevi verilir.      

  Madde 4 - Haftada iki gün nukahaya atideki tatlılardan verilir:       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Sütlaç veya muhallebi: 300 gram süt, 30 gram şeker, 40 gram pirinçunu   
veya pirinç.                                  
   Hoşaf: 50 gram kuru meyva veya 100 gram yaş meyva, 40 gram şeker.     
   Yaş meyva : 200 gram.                           
   Yoğurt  : 300 gram.                           
   Helva   : 130 gram irmik veya 70 gram un, 40 gram yağ, 60 gram şeker (1) 
   Tahin helvası: 150 gram                          

   Madde 5- Nekahethanelerde sabun, mahrukat,tenvirat ihtiyaca göre verilir. 
                                        
                           SANATORYUM         
_______________________________________________________________________________ 
 Sabah kahvaltısı      Kuşluk         Öğle yemeği        
__________________  ___________________  __________________________________ 
Süt 250 gram   Mu_ (250 gram sÜt     ( Kızarmış et veyahut balık    
         hal-(           (                 
         le- (30 gram Şeker     ( 200 gram             
         bi (           (                 
           (40 gram pirinçunu   (                 
                                        
Kakao 30 gram ve-   ( Pişmiş buğday veya  ( 60 gram unlu sebze kuru    
           (           E (                 
yahut 5 gram kahve  ( ezilmiş yulaf   z ( 5 gram tuz           
           (           m (                 
veya 2 gram çay    ( 80 gram      e (                 
                                        
Ekmek (1)      V (           P (                 
          e (           i ( 80 gram pirinç veya makarna  
50 gram       y (           l (                 
          a ( Şeker (1)      a ( 30 "  sadeyağ veya tereyağı 
          h (           v (                 
          u ( 30 gram        (  5 "  tuz          
          t (           v (                 
           (           e (  5 "  soğan         
          mu_(           y (                 
         hal_(           a (  5 "  salça         
         lebi (            (                 
        yerine (        makarna (                 
_____________________________________________________________________________  
25 gram Tereyağı             100 gram meyva            
_____________________________________________________________________________  
Süzülmüş bal 40 gram           150 gram ekmek            
______________________________________________________________________________ 
Şeker 25 gram                                 
______________________________________________________________________________ 
Yumurta 2 aded                                 
______________________________________________________________________________ 
(1) Ekmek: gevrek     (1) Bu şeker toz edil-               
veyahut gevrek ha-     miş olarak buğday üze-               
linde fırında kuru-     rine dökülecektir.                 
tulmuş olacak.                                 

   Madde 1 - Bunlardan maada tabip münasip görürse hastane müteferrikalarından
1: 3 aded verilebilir.                             

   Madde 2 - İcabında verilmek üzere pişmemiş ve kıyılmış et bir müteferrika 
olarak verilir. Miktarı 100 gramdır.                      
------------------------                            
(1) Helva için gerekli 10 gram şeker miktarı; 12/5/1928 tarih ve 1254 sayılı  
Kanunun 1 inci maddesiyle 60 gram olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
                                        
                                        
                                        
  İAŞE CETVELİ                      No. 2        
________________________________________________________________________________
 İkindi kahvaltısı    Akşam yemeği             Gecelik     
____________________   _____________________________________ ________________ 
                                        
             50 gram pirinç veya şehriye veyahut          
Süt          (  buğday unu            (   Süt      
          Ç (                  (          
250 gram      o (  30 gram tereyağı        (  150 gram    
          r (                  (          
          b (  50  "  et           (          
          a (                  (          
           (  5  "  tuz           (          
______________________________________________________________________________ 
Kakao                                      
30 gram veyahut      Kızarmış et              Şeker     
2  "  Çay veya      150 gram               20 gram    
5  "  kahve                                  
______________________________________________________________________________ 
                                        
             (                           
             (                           
             (                           
            S ( 200 gram yaş sebze (1)                
            e (                           
   Şeker       b ( 30 gram tereyağı veya sade             
            z (                           
   25 gram      e (  5  "  tuz                   
             (                           
             (  5  "  soğan veya salça             
______________________________________________________________________________ 
                                        
25 gram ekmek (1)     Meyva 100 gram                    
______________________________________________________________________________ 
                                        
Tereyağı 30 gram      Ekmek 100 gram                    
______________________________________________________________________________ 
                                        
Bal 40 gram (2)                                 
______________________________________________________________________________ 
                                        
      (1) Ekmek: gevrek veyahut        (1) Yaş sebze ıspanak,  
      fırında gevrek halinde kuru-       pırasa, yeşil fasulye, be- 
      tulmuş olacak.              zelya, yerelması...ilh olup 
      (2) Yalnız bu yemekte bu        bazen de tereyağı yerine  
      miktarda olmak üzere bal ye-       40 gram zeytinyağı koya-  
      rine reçel veyahut pekmez ve-      rak zeytinyağlı ihzar olu- 
      ya bulama verilir.            nur.            
                                        

  Madde 3 - Öğle ve akşam yemeklerini mütaakıp her hastaya 80 gram don-    
durma verilir. (85 gram süt, 15 gram şeker, miktarı kafi buz ile yapılır.)   

  Madde 4 - İşbu istihkak, bedeli tecavüz ettirilmemek suretiyle diğer    
mevaddı iaşe ile kabili mübadeledir.                      

  Madde 5 - Sanatoryumlarda sabun, mahrukat, tenvirat ihtiyaca göre verilir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1034 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No.    Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler     giriş tarihi    
______________________________________________________________________________ 
                                        
1254              -              21/5/1928