Endeksler
                                        
       İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA              
       VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI               
          BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası       : 1005                      
  Kabul Tarihi        : 24/2/1968                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 24/2/1968 Sayı: 12835         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5 Cilt : 7 Sayfa : 649        
                                        
                *                        
                * *                       
   Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız            
   "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"          
          Cilt : 1 Sayfa : 1037                    
                                        
                *                        
                * *                       

  Madde 1 - (Değişik: 9/11/1983 - 2943/1 md.)                 
  (Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3761/1 md.) Milli mücadeleye iştirak  
eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatan- 
daşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında baş-  
lamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa  
katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos   
2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatan- 
daşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 1500 göster- 
ge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile  
çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.(1)              
                                        
  (İkinci fıkra-Ek: 28/8/1991-3761/1 md; Mülga: 5/3/1992-3784/1 md.)     
                                        
  Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden  
aylık bağlanmış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.       
  Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.  

  Madde 2 - (Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3761/2 md.) Milli Mücadeleye 
iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş olan Türk Vatan- 
daşlarıyla 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak
ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış
olan Türk Vatandaşlarıyla 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış   
Harekatına Kabrıs'da fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşları ile  
harp malulü Türk Vatandaşları ve kendilerine refaket eden eşleriyle şehitlerin 
eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarında  
birinci mevkide ve belediye vasatılarında ücretsiz seyahat ederler.       
-------------------                               
(1) Bu maddede yeralan gösterge rakamının, 1996 yılında (2000) olarak uygulana- 
  cağı,22/4/1996 tarih ve 4139 sayılı 1996 Mali Yılı Bütçe Kanununun 68 inci 
  maddesinin b/2 bendi ile hüküm altına alınmıştır.(R.G.:26.4.1996-22622 Mük.)
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Ek: 5/12/1990 - 3688/1 md.) Bu Kanun kapsamına girenler ile bunların eş-  
leri ve dul eşleri Genel ve Katma Bütçeli daire ve idarelere ait veya bağlı   
hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler. Ayrıca, bu tedavi kurumlarından ve   
dışardan alacakları ilaç bedelleri Devlet tarafından ödenir.          

  Geçici Madde 1 - (24/2/1968 - 1005 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi 
olup, 9/11/1983 tarih ve 2943 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Geçici Madde  
1 olarak düzeltilmiştir.)                            
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani hizmet  
tertibinden;                                  
  a) Hayatta bulundukları sürece kendilerine bağlanmış aylıklar,       
  b) Kanunlarına müsteniden dul ve yetimlerine bağlanmış aylıklar topla-   
mı (Aylık alan bir kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylıktan az olduğu   
takdirde, bu miktara yükseltilir.                        

  Geçici Madde 2 - (Ek: 9/11/1983 - 2943/3 md.)                
  1950 Yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve  
1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katıl-  
mış olan Türk vatadaşlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta olduk- 
ları 4250 lira aylığın üç yıllık tutarı, yürürlük tarihinden itibaren üç ay   
içinde defaten ödenerek aylık bakımından bu Kanunla ilişkileri kesilir.     
                                        
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödemenin yapıldığı tarih arasın-  
da ölenlerin istihkakları kanuni mirasçılarına ödenir.             
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiç bir nedenle aylık ödeme yapıl-   
maz.                                      

  Geçici Madde 3 - (Ek: 9/11/1983 - 2943/3 md.)                
  1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fii- 
len görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına bu Kanunun yürürlük tarihi- 
ne kadar aşağıdaki cetvele göre hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tari- 
hini izleyen üç ay içinde defaten ödenir.                    
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel ölenlerin istihkakları ölüm tarihle-  
rini izliyen ay sonuna kadar hesaplanır ve kanuni mirasçılarına ödenir.     
  Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapılacak toptan ödemeler her  
türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup hiç bir suretle haczedilemez.      
                                        
               CETVEL                      
                               Lira        
                              ---------      
  1976 Mayıs - 1977 Şubat ayları için aylık tutarı     765        
  1977 Mart - 1978 Şubat ayları için aylık tutarı    1 020        
  1978 Mart - 1979 Şubat ayları için aylık tutarı    1 190        
  1979 Mart - 1980 Şubat ayları için aylık tutarı    1 360        
  1980 Mart - 1981 Şubat ayları için aylık tutarı    2 125        
  1981 Mart - 1982 Şubat ayları için aylık tutarı    3 125        
  1982 Mart - 1982 Aralık ayları için aylık tutarı    3 750        
  1983 Ocak - 1983 Kasım ayları için aylık tutarı    4 250        
                                        

   Madde 3 - Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başından    
itibaren yürürlüğe girer.                            

   Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    1005 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe    
 No.       Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler    giriş tarihi  
-------------  -----------------------------------------   -------------  
1985                --              1/5/1976    
                                        
2363                --            1/3/1981 tarihin- 
                               den geçerli olmak 
                               üzere 27/12/1980  
                                        
2665   4 ve 5 inci maddeleri                  1/3/1982    
     Diğer maddeleri                    30/4/1982    
                                        
2943                --             l/12/l983    
                                        
3660                --            6/10/1990 tarihini 
                               takip eden aybaşı 
                                        
3688                --            1/11/l990 tarihin- 
                               den geçerli olmak 
                               üzere 8/12/1990  
                                        
3761                --              7/9/1991    
3784                --              7/3/1992    
                               tarihini takip  
                                eden aybaşı   
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    1005 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN          
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRIRILDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
        Yürürlükten Kaldırılan      -------------------------------
       Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi  Sayısı Maddesi  
   ----------------------------------------- -------------------------------- 
     1005 sayılı Kanunun 1 inci        5/3/1992  3784  1    
     maddesinin ikinci fıkrası