Endeksler
                                        
          BİNALARIN NUMARALANMASI VE SOKAKLARA            
            İSİM VERİLMESİ HAKKINDA KANUN              
                                        
         Kanun Numarası    :1003                  
         Kabul Tarihi     :10/4/1927                
         Yayımlandığı R.Gazete:Tarih:20/4/1927 Sayı:587        
         Yayımlandığı Düstur :Tertip:3 Cilt:8 Sayfa:165       
                                        

  Madde 1 - Belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediye hududu dahilinde bu- 
lunan mebanii resmiye ile ev, mağaza, dükkan, gazino, hamam ve cami gibi ikamete
mahsus olsun olmasın bilcümle binalar belediyelerce numaralanır. Bu numaralar  
levhalara yazılarak binaların kapıları üzerine asılır.Belediye teşkilatı bulun- 
mıyan yerlerde bu gibi binaların numaralanması ve numaraların kapılara asılması 
vali ve kaymakamların tayin edecekleri memurlar tarafından yapılır.       
                                        

  Madde 2 - Belediyelerce,hudutları dahilindeki her sokağa bir isim verilir. 
Bu isimler levhalara yazılarak sokakların başladığı ve bittiği noktalara asılır.

  Madde 3 - Binalar numaralandıktan sonra her sokak dahilinde:        
  A - ikamete mahsus evlerin adedi,                      
  B - İkamete mahsus olmadığı halde içerisinde insan yatıp kalkan binaların  
aded ve cinsleri,                                
  C - İkamete mahsus olmıyan ve içerisinde insan yatmıyan binaların aded ve  
cinsleri,                                    
  Hakkında numaralama işleriyle mükellef olan heyetler tarafından numunesine 
muvafık cetveller yapılır. Bu cetvellerin musaddak birer nushası mahalli en bü- 
yük mülkiye memuru vasıtasiyle nüfus, tapu, vergi ve belediye daireleriyle   
kadastro heyetlerine tevdi olunur.                       
                                        

  Madde 4 - Bu kanuna göre konulan bina numaralariyle sokak isimlerinin Hükü- 
met ve belediye işlerinde kullanılması mecburidir.               
                                        

  Madde 5 - Binaların numaralanması ve sokaklara isim verilmesi Dahiliye Veka-
letince yapılacak bir talimatname ile tesbit olunur.Sokaklara isim yerine numa- 
ra da konulabilir.                               
                                        

  Madde 6 - Binaların numaralanma masrafı belediyece hane sahiplerinden tahsil
olunur.Belediyesi olmıyan mahallerde bu masraf ihtiyar meclisleri marifetiyle  
tahsil olunur.                                 
                                        

  Madde 7 - 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı Belediye Vergi ve Resimleri  
Kanununun onuncu maddesinde muharrer "hamal, kayık, vesaire gibi" bilcümle ve- 
saiti nakliyeye belediyelerce birer numara vazı ve tahrir ve tevzii hakkındaki 
ahkam baki kalmak üzere mezkür maddenin ahkamı sairesi mülgadır.        
                                        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 9 - Bu kanunun ahkamını icraya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.